Stamboom Van den Brande

Op deze website vindt u de stambomen van de familie Van den Brande, die vanaf 1290 voorkomt in het Land van Breda; in het bijzonder in de omgeving van Etten-Leur.

Uit deze familie stamt in rechte mannelijke lijn ook een familie Van Etten, Maaten en Maten.

Brant , Van den Brant, Du Brant, Brant van Weteringen

In de Nederlandsche Leeuw van 1945 verscheen een artikel van W. J. J. C. Bijleveld over een geslacht Brant. Hij schreef:

“Dit geslacht is ongetwijfeld afkomstig uit Breda en omstreken, waarop ook het wapen, conform aan dat van de Bye (met de 7 bijen) wijst. Veelal komen de leden ook voor als van den Brant, du Brant, Brande of Brant van de Wateringe.

Niemand beter dan schrijver dezes is zich bewust, dat hiermede geenszins het laatste woord gesproken is, doch hij hoopt juist daardoor te bereiken, dat het ontbrekende mag worden aangevuld.”

Een lid van deze familie, Jan Brant, komt in de Bredase schepenakten driemaal voor onder de naam Van den Brande, te weten op 2 juni 1593, 22 oktober 1594 en op 17 mei 1599. Een goede reden dus om na te gaan of deze familie Brant verwant is aan de Bredase familie van Van den Brande.

Het antwoord is duidelijk: nee. Deze familie Brant heeft haar oorsprong in Amersfoort, waar zij in de veertiende eeuw al voorkomt. Dat Jan Brant in Breda “Jan van den Brande” werd genoemd, komt ongetwijfeld omdat die naam daar een bekende klank had. De naam werd kennelijk aangepast aan een bekende vorm. Zo kon een Brant van buiten Breda een Van den Brande worden.

Dat deze familie Brant het wapen van de familie De Bye voerde, zoals Bijleveld stelt, is mij niet bekend. Van jonker Cornelis (van den) Brandt is het wapen bekend. Het wapenschild staat rechtsboven in het portret dat de Leidse graveur Bartholomeus Dolendo in 1598 van hem maakte.

Wapenschild: gevierendeeld: 1 en 4 een keper vergezeld van drie lelies; 2 en 3 een leeuw. Het hartschild toont drie posthoorns.

Interessant is dat zowel Jan Brant, als zijn broer en zus, alhoewel zij in Amersfoort zijn geboren, hun huwelijkspartner in Breda vonden in kringen rond de familie De Bye. Deze broer en zus zijn door Bijleveld niet opgemerkt. Jan Brant huwde met Hillegonde Henrick Gherits Hubrechts, een dochter van  Kathelyne de Bye. Jan’s vrouw noemde zich ook Hillegond de Bye. Een zuster trouwde met Gherijt Andriesz Vervloet,  een kleinzoon van Mechtelde de Bye. Broer Hendrick Brant trouwde met Lijsbeth Hubrecht Sprenckels. Waar deze Bredase connectie vandaan komt is onduidelijk. Hun vader Dirck Brant was schepen te Amersfoort, maar hij had ook bezit in Leiden.

Jan Brant woonde na zijn huwelijk met Hillegonde Henrick Gherits Hubrechts in Breda. Na zijn verblijf in Breda woonde hij, na een korte terugkeer naar Amersfoort, in Leiden. Daar noemde hij zich zelf Van den Brant. Waarschijnlijk om duidelijk te maken dat hij niet tot de Bredase familie Van den Brant (Brande) behoorde, voerde hij in Leiden vaak de toevoeging “van Amersfoort”.

Zijn zoon jonker Cornelis Brandt noemde zich ook  “Van den Brandt”, “Du Brant” of “Brant van Weteringen”. Diens zoon noemde zich ook jonkheer Van Brant ende Wateringen. Ook deze toevoeging verwijst naar de Amersfoortse herkomst. Al in 1517 werd door de Amersfoortse familie Brant de toevoeging “van de Weteringe” gevoerd.

Voor de oudste generaties uit Amersfoort is nader onderzoek nodig. Onderstaande genealogie begint schepen Dirck Brant.

I. Dirck Brant, schepen van Amersfoort (1547,1550), raad (1541, 1546), cameraar (1548).

Kinderen:

1. Jan Brant, geb. 1538-39, volgt IIa.

2. Henrick Brant, volgt IIb

3. Geertruyd Dircks Brants, ovl. voor 1593 tr. Gheryt Andries Vervloet.

Inbrengboek Leiden 15 juli 1542  folio 15v. een huys ende erve gelegen opten Rijn in Onser Liever Vrouwenparochie. Verkoper: Jacob Bartram, appoteker. Koper: Adriaen Willemsz. Wassenaer, schuytvoerder. Belend: ene zijde Dirck Brandt tot Amersfoort, andere zijde Cornelis Claisz., goutsmit, mit sijn gange daironder gaende.


IIa. Jan (van den )Brant (van Amersfoort) of Van den Brande, geb. 1538/1539 te Amersfoort tr. Hillegonde Henrick Gherits Cornelis Hubrechts, geb. Breda, dochter van Henrick Gherit Cornelis Hubrechts en Kathelyne Henrick de Bye. Zij bezaten een huis aan de Papegracht te Leiden.

Zij wonen in 1566 te Amersfoort, nadat zij eerder te Breda hadden gewoond. In Leiden genoemd Jan van den Brant van Amersfoort geb. 1538/39 (in 1590 52 jaar oud, in 1599 60 jaar oud). Hij compareert te Breda op 2 juni 1593 en 22 oktober 1594 als Jan van den Brande, hij noemt zich ook Van den Brant. Op 17 mei 1599 wordt hij Johan van den Brande genoemd. In Leiden 1587 wordt hij Hans van den Brant genoemd.

Jan van den Brant Dircsz van Amersfoort wonende te Leiden geeft in 1585 volmacht aan zijn zoon Jan Brant de jonge.

Kinderen:

1. Jan, geb. Breda ca. 1560, woont 1587 te Leiden. Daar genoemd Jan van den Brant als hij 6 okt. 1587 in ondertrouw gaat met Anna Dammans.

2. Hendrick,  geb. Breda ca 1564. In 1587 te Leiden vermeld als jonkheer Henrick van den Brandt. Hij trouwde (2) Leuden 24 dec. 1594 Maria van Duvenvoorde.

3. Cornelis, geb. Amersfoort 1566, volgt III


IIb. Henrick Brant Dircksz,  geb. te Amersfoort, tr. Lijsbeth Hubrecht Sprenckels, geb. te Breda, dochter van de Bredase roedrager Hubrecht Peters Sprenckels. Henrick Brants wordt vermeld te Breda op 5 nov. 1577 als man van Lijsbeth Hubrecht Sprenckels.

Hij hield acht morgen land in ‘t Sticht van Utrecht, gelegen onder Doren en genaamd Vinckenborg, te  leen van de heere van Starckenborg.

In 1593 op verzoek van zijn vrouw door de krijgsraad te Breda gevangen gezet (waarschijnlijk omdat hij haar niet meer onderhield). Zijn "zwager" Geerijt Andriesz Vervloet (evenals Henrick's schoonzus een afstammeling van Henrick De Bye), soldaat in 1593 te Gorinchem, treedt dan op als zijn borg. Deze Geerijt Andriesz Vervloet diende als soldaat in dezelfde compagnie als Cornelis (van den) Brandt, namelijk de compagnie van kaptein Cluyt van Vorenbroeck, in 1599 garnizoen houdende op de Schans Noortdam. Dat fort lag bij de monding van de Zevenbergse haven in de Roode Vaart.

Waarschijnlijk hadden zij kinderen die in 1593 nog leefden.


III. Jonkheer Cornelis (van den) Brandt alias Du Brant of Brant van Weteringen, geb. Amersfoort 1566, ovl. 1602, vaandrig (1599), luitenant (1601), hij vocht aan de Staatse zijde tegen de Spanjaarden, tr. als "van Amersfoort" (doorgehaald Breda), te Leiden 4 jan. 1594 Beatrice Denijs.

Vermeld te Breda als Sr. Cornelis van den Brant Johan Brantssone, vaandrig 1599. In 1601 noemt zich hij Du Brant.

In 1598 liet hij een portret maken door de Leidse graveur Bartholomeus Dolendo.

Kinderen:

1. Jan, tr. 16 jan. 1619 te Leiden met jonkvrouw Wilhelmina van Mechelen, dochter van Cornelis en jonkvrouw Barbara van Nassau, weduwe van jonker Arent van Duvenvoirde tot Obdam. Hij noemde zichzelf "Brant  van Weteringen" en "Van Brant ende Weteringen"

2. Hendrik, geb. Leiden 1599, ovl. aldaar 11 okt. 1604.

3. Cornelis, geb. Leiden 1601, adelborst (1619), ovl. voor 21 mei 1627.


JonkerJan Brant  van Weteringen werd door zijn huwelijk met Wilhelmina van Mechelen een zwager van prins Maurits. Zijn vader Cornelis had als huldiger van Maurits in 1594 wat “kreupelrijmen” in twee talen uitgebracht, onder de titel “Himne oft Lotsanck van Hollandt in Duytsch ende Franchoys”.


De zonen van jonker Cornelis bleven kinderloos.