Stamboom Van den Brande

Op deze website vindt u de stambomen van de familie Van den Brande, die vanaf 1290 voorkomt in het Land van Breda; in het bijzonder in de omgeving van Etten-Leur.

Uit deze familie stamt in rechte mannelijke lijn ook een familie Van Etten, Maaten en Maten.

Van Van den Brande via Maet naar Maten en Maaten

Inleiding

De hieronder beschreven familie is zich in 1619 Maet gaan noemen. Uiteindelijk werd dit Maten en Maaten. Deze familie stamt echter in rechte mannelijke lijn uit de familie Van den Brande te Etten-Leur.

Adriaen Laureys Anthonis Aertsz van den Brande is ca. 1500 geboren te Etten-Leur. Hij was hooguit een paar jaar oud toen zijn vader overleed. Waarschijnlijk droeg dit bij aan het in onbruik raken van zijn achternaam. Er is maar één akte bekend waarin hij met zijn achternaam wordt genoemd. Een enkele keer wordt hij Adriaen Laureys Anthonis Aertsz genoemd, maar meestal kortweg Adriaen Lauwen. Zijn kinderen voeren nooit een achternaam.

Zijn kleinzoon Adriaen Stoffel Adriaen Laureys wordt in 1619 Maet genoemd en diens zonen gaan zich in het midden van de zeventiende eeuw Maet noemen. Wat later noemen leden uit deze familie zich Maten en Maaten. Aan het begin van de achttiende eeuw vertrok een lid van deze familie vanuit Etten-Leur naar Dinteloord. Vandaar verspreidde deze familie zich -onder meer via Oude Tonge- verder. De tak Maaten heeft een omvangrijk nageslacht in Numansdorp, Klaaswaal en Rotterdam.

Twee andere kleinzonen van Adriaen Laureys Anthonis Aertsz van den Brande voeren de naam Maet niet. Deze tak noemt zich Van Etten. Zie de pagina Van Etten.

Zie voor de eerste drie generaties de meer uitgebreide informatie op de hoofdpagina.

I. Aert van den Brande, geb. ca. 1375 tr. Gheyle (Jan Lams) ook genaamd Gheyle van den Brande.

II. Anthonis Aertsz van den Brande, geb. ca. 1415.

III. Laureys Anthonis Aertsz van den Brande, geb. ca. 1460, ovl. in of voor 1505, tr. Cornelie Jan Duls, ovl. voor 4april 1537, zij hertrouwde Peter Peters van Gageldonck.

IV. Adriaen Laureys Anthonis Aertsz van den Brande, geb. ca. 1500 (voor 1505), ovl. vóór 18 sept. 1567, tr. Peterke Jan Joris, dochter van Jan Joris tePrincenhage.

Uit dit huwelijk:

1.         Laureys Adriaen Laureys (zie pagina Van Etten).

2.         Stoffel Adriaen Laureys (volgt Vb).

3.         Cornelie Adriaen Laureys, tr. (1) met Adriaen Anthonisz van der Mede alias van Mal, lakencoper, schepen en burgemeester van Klundert, overleden vóór 30101595, tr. (2) Adriaen Adriaens van Dorst.   

4.         Marie Adriaen Lauwen, tr. Aert Philips Aerts, hoeymacker op de Haagdijk, te Breda.Zij overleed in juli 1589, kort na de geboorte van haar zoon Jan. Zij had toenal een dochter Josijne, 13 jaar.


GAB vestbrieven Princenhage R 708, f.109v, 07-02-1539 Quam Adriaen Laureys Anthonis Aertssone van den Brande, heeft vercoft Jannen Matthijs Jans sone de 9 loopen rogstsiaers erfpachts goet en custbaer, in desen doirstecken schepenbrievebegrepen, die de voors. Adriaen van sijn vader aenbestorven en hem tegens sijnesusteren aengedeeld sijn alsoe hij seyde.

RAWB Etten R 307, f. 55v, 27-01-1539 Anthonis Bouwens als man en voight van Goelden Lauwendr en Willem Willemssen als voight van Joazin Kauwendr bekennenAdriaen Lauwen bedeylt te zyne. Adriaen Lauwen op zeker 9 loopen rogs tsiaerserffelyck spreeckende op inde Hage op Cornelis de Lathouder. Noch op 3 loopenrogs tsiaers lossinge na inhoudt der brieven; verleecken. Actum de 27ste Jan.Present, Doren, Merwe.

RAWB Etten R 305 f. 7 1537 Deylbrief Adriaen Lauwen pro se, Anthonis Bouwensals man en voigt van Goelden Lauwendr. uxore, Willem Willemse als man en voigtvan Maiken Lauwen uxore zijn van malcander gescheyden en gedeylt van alsulckegoeden haeflich en erflich daer uyt gestorven is Cornelie Jan Duls weduwe wijlehuers lest man Pieter van Gageldonck in de mangelen als navolgend.

Adriaen Lauwen is gevallen en gedeyltop ii weykens groot ii gemet gelegen in ‘t Elshout oist aen die strate, zuijdenJan Toen Boijens, west Adriaen de Bye, noirden Wouter Lauwen erfgenamen, etc.Noch is hij bevallen op drie gulden tsiaers sprekende in de Hage op JanBeyntels. Noch moet hem Willem Willems uytreycken eens in den handt den sommevan xl(…) gulden. etc.

Thoen Bouwenssen inden name als voer isbevallen op VI kgld tsiaers spreeckende op Cornelis Buyssen. Noch op IX gld.spreeckende op Heyn Neven. Noch op 2 gemeten weyden teynden den May-Blockgelegen oft, oost: den wech, zuid: den May-Block, west: Cornelis Backerservegenamen, noord: Goirt Neleman Maes pluribus. Vry met Heren chynse. Noch opeen halff buynder weyden oft, int Elshout gelegen, oost: de wech, west: LamGoemans pluribus, zuid: Jan Jan Willems, noord: Adriaen de Bye. Vry met Herenchynse en een half veertel rogs tsiaers erffelijck.

Noch moet Willem Willemssen, hem vuytreyckenXL rgld. eens inde handt.

Noch met de helft van 1000 roedenbeempden oft, met Willem Willemssen zyn zwager gemeyn liggende gelegen indeHoeven. Vry met abtschynse.

Willem Willemssen inden name als voeris gevallen opte stede metten huysingen daerop staende houdende een buynderoft, op Attelaecken gelegen, oist; den Soeckwech, zuid: en west: AnthonisAdriaen Gheen-Ooghen, noord: tsHeren strate. Vry met Heren chynse met V gld.tsiaers end met 3 viertelen rogs tsiaers erflick. Dies moet hy de andren tween:Adriaen Lauwen en Anthonis Bou­wenssen vuytreycken elck XL Rgld. eens indehandt.

Noch op 2 gemeten weyden oft, voer intElshout gelegen, oost: de Elshoutschen Wech, zuid: AdriaenLauwen, west: Adriaende Bye, noord: Adriaen Lauwen zonder hol te hebben. Vry met Heren chynse V gld.4 st. tsiaers en ..... Noch op een gemet landts oft, op Attelaecken achterLoerken gelegen, oost: Thonis Adriaenssen, zuid: Lyn Goemans, west: GrieteCornelis Heyn Hermans weduwe, noord: Luyck Henricxssen; vertegen en verleecken.Actum den 4de aprilis. Present, Doeren en Merwen.

RAWB Etten R 300, f. 35v, 01-01-1530 Wy, Anthonis Goort Doorensse en JanWillemssen van Overacker scepenen inde palen vander Hoeven tot Etten oircondendat voir ons quem Cornelia Jan Duls weduwe wylen Peeter Peeterssen vanGageldonck met Jan Outs hueren voight, huer metten rechte gegeve en heeft inrechter giften en donatien opgedragen en droech op met desen brieve AriaenLauwenz. en Marye synder suster beyde huere wettige kynderen alle diehaeffelycke goeden. Te weeten: mooren, torven en scuyten en hootbogten, peerden,bedden, potten, ketelen, kannen, lynwaet, stoelen, bancken, scult cooren,garste haver. Te weeten alle onberuerelycke haeffelycke goeden, hoedanich diesyn moghen penninghen, scellinge het leer dat inder cuypen geleet is en anderleer als huer vry eygen goet afgaande met desen brieve alle die proprieteyt diezy aende selve haeffelycke goeden gehadt heeft met alsulcken conditien envoirwaerden dat die voirs Ariaen Lauwenz. en Marye syn suster sullen betalenalle sculden die de voirs Cornelia sculdich is oft noch in toecomende tydennoch sculdich sal mogen wese hoedanich die zyn oft wesen mach. En daertoe nochalle testamente en vuyt geleeden (uitgaven) die men der voirs Cornelia na huerdoot na doen sal gelyck dat by testamente vanden Capellaen bescreven is intjaer vyffthien hondert negen en twintich des saterdaechs voir Sinte Symon enJuden-dach voir noene omtrent thien uren te wetene den biddenden ordinen eenenstuver, elck den huys ermen twee veertelen rogs eens, den heyligen Geest eenveertel rogs eens, den Heyligen Sacramente (aen het altaar van hetH.Sacrament)... thien stuvers eens den pastoor twee blancken eens, den costtere eenen halve stuver, Heer Jan de cappelaen eenen stuver eens elck priestermisse lesende eenen stuver eens, den pastoor acht en twintich stuvers eens voireen dertichste den observanten te Doort (Dordrecht??) twintich stuvers eens en boven desen sullen Adriaen enMaryken heur kynderen voirs. vuytreycken en betalen Golleken heurder suster vandese voirs. haeffelycken goeden vier pont groot vlaems eens te gevene en dat indeser gyften en donatien nochtans ondersproken alzoe Peeter van Gageldonck dervoirs. Maryken gemaect hadde in synen testamente halff die stede dair sy innewoenen soe sal Ariaen voirs zoe vele erven dair tegens hebben van Marykensgedeelte oft zoe vele vanden haeffelycke goeden voir vuyt tegens Maryken syndersuster hebben als halff stede in rechter valuatie weert is oft geestimeert salworden die der voirs. Maryken alzoe gemaect is byden voirs. Peeteren van Gageldoncken dese gifte en haeffelycke goeden heeft zy gegeven en geordeneert der voirs.twee kynderen Ariaen en Maryken voir zekere trouwen arbeyt die zy gedaen hebbenen nochtans dyen dat de moeder die goeden van haren vader zoe lange besetenheeft en oick ware Golleken de suster de goeden van heurder vader soe langewech gehadt heeft en hair profyt dair mede gedaen dair dese voirs. Adriaen enMaryken nyet tegens gegoet deelt en zyn, noch oick dair tegen nyet tegensverleken en zyn met eenyge anderen goeden. Actum den yersten dach in Januarioanno 1530.

RAWB Etten R 308, f. 16v, 26-05-1540? Adriaen Lauwen heeft met recht doenbezetten alsulcke huis, hof en erffenisse doir Willem Andries Vos zaliger vuytgestorven is, gestaen en gelegen aende Hilse brugge. Oost: d'gemeyne cant vande vaert. Zuid: Symon Jan Goris erfs. West: Wouter Henricx

Noord: sheerenstraetDoende zijn actievan 85 gld eens. Gevest.

GAB vestbrieven Princenhage R 708, f.216, 20-07-1540 Quam Adriaen Laureys Anthonis Aerts,verkopen aan Cornelis Domaesz. van Etten 3 Rgld volgens brief, die hen na dedoot van wijlen Cornelie Jan Dullen, zijn moeder, die daerop na de doot vanwijlen Peter van Gageldonck heuren man gedeeld was, alsoo Wouter Jansz vanRijen als man en voogd van Marie Hubrecht van Gageldonck zijn huisvrouw, diehij vervinck voor zoo veel als hem aengaet voor ons schepenen tegenwoordig etc.Transfix 6-8-1527 volgt:

GAB vestbrieven Princenhage R 705, f.144v, 06-08-1527 Quam Jan wijlen Peter Jan Vlemincxzone, heeft vercoft Peteren van Gageldonck Petersz. 3 Rgld op stuck beemd inWijmer aen de huyskens.

RAWB Etten R317, 03‑11‑1547 Quam Jan Aert Noyens zone en lyde vercoft te hebben aen Adriaen Laureys Anthonis zone een stede met huijsinge daeropn staende, daer wijlen Willem Vos vuyt gestorvenis en daer de voors. Jan Noyens bij zijne mede erfgenamen op bedeeld is. Omtrent 7 gemeten land en weyde gelegen op te Bremberch, oost: de Brembergsestate, zuid:Cornelis Claessen de Wale, noord: Jan van Sundert en west: Cornelis Adriaen Aerts erfgenamen.

Opmerking: uit het cijnsboek blijkt dat deze stede op naam stond van Adriaen Laureys Thonis Aertsz en later overging op Adriaenen Stoffel Adriaen Lauwen weduwe erfgenamen.

Adriaen kocht de stede van Willems Ans Vos, die de stede in 1494 had gekocht van de dochter van Berthelmeeus van Brabant. De stede kwam uiteindelijk in handen van Adriaen’s kleinzoon Adriaenen Stoffel Adriaen Lauwen.

Etten cijnzen BHIC 91R95 f8

Adriaen Laureys Thonis Aertsz op eene stede groot anderhalve bunder gelegen opten Breemberch de strathe oost; Neeleman Cleys de Wael zuyt; Anthonis Adriaen Aerts west; ende Stoffel Joosz;noort wijle Berthelmeeus van Brabant

Bovengeschreven: weduwe en kijnderenvan Habet Adriaenen Stoffel Adriaen Lauwen weduwe erfgenamen in novo fol. 134

RAWB Etten R 270, f. 107, 02-01-1494 Heil Meeus van Brabant met Jacob Domastutore, vendidit Willem Cornelis Vos 2 buynder erfs en een gemet, west aen douVaert, metten husinge (opten) Braemberch, oost: strate, zuid: Michiel Adriaens, west:aen douvaert, noord: aen Willem Cornelisz.

RAWB Etten R352, 02‑05‑1578 Pieternelle Jan Joorys dr. weduwe wijlen Adriaen Laureysz. geass. met Cornelis Percx harenvoocht. Heeft vercoft Cornelis Cornelis Put 35 st. erfcijns, gevestigd op eenstede groot ontrent 5 gemeten op ten Bremberch, oost: de Bremberchse strate,zuid: de erfgenamen Cornelis Claes de Wale, west: Harman Jans Vaeck, noord: deerfgenamen Jan Janssen van Sundert.

RAWB Etten R361, f. 86v, 30‑10‑1595 Quam Cornelia Adriaen Laureys dr. geass. met Laureys Adriaen Lauwen als voogd van de voors. Cornelia en Bartholomeus Cornelis Adriaen Aerts als voogd van de voors.kinderen van Cornelia Adriaensdr. daer vader aff was Adriaen Anthonissen vander Mede. Verocht Adriaen Anthonis Beendermans een stede met huijsinge, hovinge en erffenissegroot 3 bnd en gelegen op te Hil, oost: Adriaen Merten Heynen, zuid: AdriaenAckermans, west: Anthonis Franssen en meer anderen luijden en genaempt "DeLocht", en noord: sheerenstrate.

RAWB Etten R361, f. 86v, 30‑10‑1595 Quam Cornelia Adriaensdr. geass. met Cornelis Meussen in desen haren voocht. Heeftverkocht Laureys Adriaen Laureys een 1/2 bnd lants op den Bremberch, oost:Henrick Anthonis Block, west: Dierick Henrick Pelssen en noord: Cornelis deDecker weeskinderen.


Va Laureys Adriaen Laureys, woonde opde Bremberg te Etten, geboren ca.1542, tr. ca 1556 Adriaentke d'oude Jan Anthonis de Hoon, overleden vóór 18 mei 1598,dochter van Jan Anthonis de Hoon en Kathelyn Adriaen Hubrechts (KathelynAdriaen Cheeuwen).

Uit dit huwelijk:

1. Adriaen Laureys Adriaen Laureys, geboren ± 1570.

2. Jan Laureys Adriaen Laureys, geboren ± 1570.

3. Janneke Laureys Adriaens, overleden vóór 26‑1‑1638.Gehuwd met Adriaen Anthonis Claes de Wael, zoon van Anthonis Adriaen Claes de Wael en Mayke Andries Lam Coters.

RAWB Etten R351, f. 38v, 01‑03‑1578 Quam PauwelsSeverijn Janssen van de Strompe, vendidit Lauwereys Adriaen Lauwereys eenweijde groot 1 gemet 38 1/2 roede achter de vaert op de Hille.

RAWB Etten R353, f. 1, 07‑01‑1579 P1200033/P1200036 Jacop WouterCornelis Luynen vercoft Laureys Adriaen Laureys om een somme een stede mettenhuyssinge, hoff en erfenisse groot omtrent vijff gemeten oft zo, op tenBremberg, commende oostwaert aende Brembersche Strate, suijtwaert aentstraetken aldaer ende Jacop Clays Henrick Neven erve, westwaert aen WillemSteven Henrick Joosz erve, noortwaert aen Anthonis Cornelis van Steenen erve,te vrijen etc(.) Verbind endedair voor die voirsz Laureys zijnen persoon ende aller zyne goederentegenwoerdigen ende toecomende ende specialijck die voirsz stede, noch eenbunder erven onder lant ende weyde gelegen opten Bremberch tegens over JannekenClaes de Bruynen dochter te vryen met tsheren chynse sonder meer commers medesijn voir schepenen bovengenoemd gecomen Anthonis van Steene, Cornelis Jansz(..?..), Stoffel Laureys Adriaenen Laureys, Adriaen Thonisz van der Mede endeCornelis Jacopsz de Cuyper ende hebben hen gestelt (.) als borgen elck voir eenvijfden deel van der voirsz somme. Actum xii january LXXIX.


RAWB Etten R353, 17‑10‑1579 Adriaen Adriaen van Rijsbergen bezet heyvelt 1 bnd op te Bremberch, dat Lauw Adriaen Lauwen in handen heeft, oost: Anthonis Adriaen Aerts, zuid: Peter Tacxerfgenamen, west: Bremberch straete en noord: Adriaen Henrick Neven erfgenamen.

RAWB Etten R354, f. 18, 24‑06‑1581 LaureysAdriaen Laureys debet Michiel Jansen Bus, t.b.v. Marie wed. wijlen Lambrecht Willems, 117 kgld toecomende van coop van een stede groot ontrent vijfftalffgemet op ten Bremberch daer Lambrecht Willems vuytgestorven is.

RAWB Etten R354, f. 55, 31‑03‑1582 Lauwereys Adriaen Lauwen verkocht Claes Peeter Tacx een stuk erve, onder heijde endeweijde groot ontrent 2 1/2 gemet opten Bremberch, oost: Adriaen Thonissen erve,zuid: de voors. Claes Piers en west: sheerenstrate en noord: Jan Claessen deBruijne. Verbindt zijn stde groot 4 gemeten daerhij mettertijt op woont, oosten zuid: sheerenstrate, west: Willem Stevens en noord: Anthonis van Steene.

RAWB Etten R363, 15‑06‑1598 LaureysAdriaen Laureys koopt een block lants groot 3 gemet aan de Bremberchsestrate.

RAWB Etten R340, 12‑02‑1567? Jan JanThonis Joos gehuwd Marie Jan Thonis de Hoene, Laureys Adriaen Laureys gehuwd Jeenke Jan Thonis de de Hoene, Adriaen Jan Cornelis Harmans voogd, AnthonisWillem Verschueren toeziender, van Adriaenke, Heylke, Cornelie en Janneke, JanThonis de Hoene dochters onbejaard, delen.

RAWB Etten R363, f. 57v, 18‑05‑1598 Adriaen enJan zonen van Laureys Adriaen Laureys delen met hun vader na het overlijden vanhun moeder, waaronder land gelegen aan de Hilschen dijk en een schip gelegenaan de Hilsche brugge.

RAWB Etten R 363, 16-8-1598 Adriaen en Jan Lauwreys Adriaen leggenrechte van naderschap tot eene stede metten huijsinge hovinge en erfenisse, die Lauwreys Adriaen Lauwreys vercoftaen Stoffel Jansen Maes.

RAWB Etten R363, 12‑09‑1598 LaureysAdriaen Laureys verkoopt land in de Hilschen Langendijck.

RAWB Etten R 363, 25‑8‑1598 Quam LaureysAdraien Lauressen vercocht om ene somme Jan Lauwreys zijnen zoon een stedemetten huijsinge, hovinge en erfenisse groot omtrent vijf gemeten optenBremberg, oost aen de Brembergse straat,suijde aen het straetken loop (…) west Willem(…) inde Brande erve, ende noord aan Anthonis van Steene erve, vrij metherenchijns, belast met twee rijnsgulden t.b.v. het gasthuijs van Breda, drieviertel erffrogs tbv de weduwe en erfgenamen van Willem Jansz Cock.


Vb  Stoffel Adriaen Laureys, leeft nog 12‑4‑1584 en is ovl. vóór 22‑12‑1605, geboren ±1546, hij is 37 jaar op 20‑12‑1583, en39 jaar op 7‑1‑1585. Gehuwd vóór 13‑1‑1571 met Anna Jans van Putte, dochter van JanAdriaen Willems van Put, schepen, en Margriet Anthonis Hugen. Uit dit huwelijk:

1. Margriet Stoffel Laureysse, geboren ± 1569. Gehuwd ± 1594 met Peter Geryt Jacob Coevoets, geboren ± 1567, overleden ná 3‑12‑1649.

2. Peerke Stoffel Adriaen Lauwen, overledenvóór 16111627. Gehuwd ± 1614 met Cornelis Jans d'oude Knaep, overleden vóór 151 1630. Uitkoop 16 11 1627.


Hij bezat eenestede ende erffenisse groot omtrent vijf gemeten oft zo, gelegen op den Bremberge, oostwaert aen sherenstraete (Brembergse straat) suydt des HeylichengeestArmen alhier tot Etten. In 1675 is deze stede geheel in handen van de weduwe van zijn kleinzoon Stoffel Adriaensz. Maet.

RAWB Etten R377, 16‑11‑1627 CornelisJansz Knaep de oude, wednr. van Pierke Stoffels. Steven PeterStevens voogd, Cornelis Jan Knaep de jonge toeziender.

Etten R 371,15‑01‑1630 Mayke Franse wed. Cornelis Jansz Knaep d'oude, met voogd Jan Dirven de jonge. CornelisJansz Knaep d'jonge voogd, Steven Peter Stevens toeziender over de onmondige kinderen bij PeerkeStoffels. Deling.

3.         Adriaen Stoffel Adriaen Laureys, volgt VIa.

4.         Neeltke Stoffel Adriaen Lauwen Gehuwd met PeterStevens, overleden vóór 20 nov. 1614, zoon van StevenMeeus Gortmaker en Elisabeth Cornelis Wouters.

5.         Anthonia Stoffel Adriaen Lauwen. Gehuwdmet Pier Engels.

6.         Janneke Stoffel Adriaen Laureys, overledenvóór 3‑3‑1615. Gehuwd met Jan Janssen, woont R 370, f. 29, 3‑3‑1615 als wednr. int Cruysland.

Etten R 371 f5v 15-01-1630 Cornelis Jansz Knaep de oude is overleden. zijn weduwe Maeyken Franssen scheidt en deelt met de kinderen van Cornelis Jansz Knaep de oude bij zijn eerste vrouw Pierken Stoffels; de kinderen houden ondermeer recht in "den schult brief van meerdere sommeverleden by de weduwe Adriaen Stoffelen maet daer af de voorschenen kynderen dereste van te voren competeert
VIa.     Adriaen Stoffel Adriaen Laureys, bezat op de Bremberg de stede die van zijn grootvader wasgeweest, overleden vóór 17 nov. 1627, tr. ná 20 april 1606 met Dingetke Geleyn Jans (Paedsien)

Uit dit huwelijk:

1.         Jan volgt VIIb.

2.         Stoffel

Etten cijnzen BHIC 91R95 f8

Adriaen Laureys Thonis Aertsz op eenestede groot anderhalve bunder gelegen opten Breemberch de strathe oost;Neeleman Cleys de Wael zuyt; Anthonis Adriaen Aerts west; ende Stoffel Joosz;noort wijle Berthelmeeus van Brabant

Bovengeschreven: weduwe en kijnderen van

Habet Adriaenen Stoffel Adriaen Lauwenweduwe erfgenamen in novo fol. 134.

Etten R 377 17-11-1627

Cornelis Janssen Knaep doude getroutgeweest met Pierken Stoffel Adriaen Lauwen dochter, als actie hebbende vanCornelis Jan Janssens sone daer moeder af was Janneken Stoffels, CornelisJanssen Knaep de jonge uytten naem ende als toesiender van de weeskynderen dervoorseyde Pierken, Steven Peeter Stevens, daer moeder af was Neeltke StoffelAdriaen Lauwen ender Peeter Geeritssen als vader van Stoffel sijne soneverweckt bij Ghrietken Stoffels, elck van hen inde voirs qualiteyten voor henselven ende te samen erfgenamen van den weeskynde wijle Atuntken StoffelAdriaen Lauwendr daer vader af is Peeter Engels, vercochten om een sommeDingentken Geleyn Jansdr, weduwe Adriaen Stoffel Adriaen Lauwen en van haerkynderen de vier vijfde paerten hen comparanten competerende in eene stede endeerffenisse groot omtrent vijf gemeten oft zo, gelegen op den Bremberge, gecomenen hen bestorven bij doode van Stoffel Adriaen Lauwen voorst ende daerinne denvoornoemde Adriaen Stoffelen tresterende vijfden paert was toebehoorendecomende oostwaert aen sherenstraete suydt des Heylichengeest Armen alhier totEtten, west de weeskynderen Cornelis Jochmis ende noort Adriaen SeverynsVerstrompe met meer andere lyeden erven, vry met alsucken commer van renten alsdaer met recht schuldich is, etc. Actum den xvii November 1627.

VIIb     Jan Adriaens Maet, gedoopt (rk) op donderdag 23‑02‑1617 te Etten (getuige(n): Wilhelmus Jacobi en Maria Wilhelmi), overleden vóór 1685. Ondertrouwd op donderdag 01‑05‑1642 te Etten, gehuwd voor de kerk op 25‑jarige leeftijd op dinsdag 06‑05‑1642 te Etten (rk) met Maria Janse Boot, dochter van Jan Petersz Boot en Adriaentje Jans de Clopper.

Uit dit huwelijk:

1.         Adriaen Jan Adriaens, gedoopt (rk) op zondag 01‑03‑1643 te Etten (getuige(n): Marinus Aerts en Digna Gileijns).

2.         Jan Jansen volgt VIII.

3.         Cornelis Jan Adriaen, gedoopt (rk) op zondag 09‑09‑1646 te Etten (getuige(n): Henricus Michaelis Vrints en Maria Guilielmi).

4.         Anna Jan Adriaens, gedoopt (rk) op donderdag 21‑01‑1655 te Etten (getuige(n): Maria Willems).

5.         Jan Jan Adriaen, jm van Attelaken, gedoopt (rk) op woensdag 20‑12‑1656 te Etten (getuige(n): Maria Willem loco Digna Giliams en M. Aert de Leeuw loco Adriani Stoffel).


RAWB Etten R 139 boedelinventarissen

Staat en inventaris in de sterfhuijse Jan Adriaensen Maet zalr. ter

verclaringe van Maeijken Jans Boot sijne naergelaten weduwe. 1685.


Etten R 400, f. 87v, 05‑09‑1695 Adriaen, Jan en Cornelis Janssen Maet vhz en mede voor schout en schepenen dese vrijheid 5 september 1695, mede voor hun onmondige broeder en zuster, met name Jan en Tanneken Janssen Maet, het vierde paert van een stede en lant daerop staende, groot omtrent 5 gemeten opden Bremberg, waarvan de resterende paerten de coopersche in desen sijn toebehorende. Belend: oost: de Brembergse straet, zuid: Johan Dyrven drossaert tot Hoogstraten en de erfgenamen Jacop Willem Busen. Gevest Adriaen Stoffelen Maet des coopersche zoon.


VIII      Jan Jansen Maet, gedoopt (rk) op zondag 02‑10‑1644 te Etten, tr. IJke Jans.

Uit dit huwelijk:

1.         Jan Jan Jansen ged. 8 feb 1670.

2.         Adriana Jan Jansen, gedoopt (rk) op vrijdag 19‑06‑1671 te Etten (getuige(n): Jan Rommens van Hilaert en Maijke Jans).

Gehuwd op 23‑jarige leeftijd op zondag 13‑02‑1695 te Etten met Cornelis Petersz Tack, 26 jaar oud, gedoopt (rk) op zaterdag 01‑12‑1668 te Etten.

3.         Joanna Jan Jansen, gedoopt (rk) op dinsdag 27‑02‑1674 te Etten (getuige(n): Jan Jansens en Maijke Jans). De moeder heet hier Jacoba Jans. Gehuwd met Adrianus Govaert van Boxel.

4.         Joannes Jan Jansen, gedoopt (rk) op woensdag 10‑02‑1677 te Etten (getuige(n): Joachim Ariaensen en Anna Jans Maet, volgt IX.


IX        Jan Jan Jansen Maet, gedoopt (rk) 10 feb 1677 Etten tr. 3 april 1697 te Etten met Joanna Cornelis Philips (Sips), jd van Sprundel.

Uit dit huwelijk:

1.         Petrus Jan Jan, gedoopt (rk) op zaterdag 15‑03‑1698 te Etten (getuige(n): Joannes Jansen Maet en Adriana Jansen Maet loco Joanna Cornelissen van Reijen).

2.         Ida Jan Jan, gedoopt (rk) op donderdag 14‑01‑1700 te Etten (getuige(n): Cornelius Sips en Adriana Jansen Maet loco Joanna Jansen Maet). Moeder heet hier Joanna Cornelis Sips.

Gehuwd voor de kerk op 29‑jarige leeftijd op maandag 23‑05‑1729 te Etten (rk) met Gerardus Willem Aerts.

3.         Maria Janssen, wonende in de Goorstraat te Etten, geboren te Santspuij, gedoopt (rk) op zondag 03‑09‑1702 te Etten (getuige(n): Wilhelmus Cornelis Philips en Joanna Jansen Maet loco Anna Jansen Maet).

Gehuwd op 26‑jarige leeftijd op zondag 15‑05‑1729 te Etten met Johannes Hendricks Nuijten, 26 jaar oud, gedoopt (rk) op vrijdag 20‑10‑1702 te Princenhage, zoon van Peter Hendricks Nuijten en Jacoba Cornelis van der Westen.

4.         Joanna Jan Jan, gedoopt (rk) op zaterdag 03‑01‑1705 te Etten (getuige(n): Joannes Jansen Maet en Cornelia Jansen Vermunt loco Antonia Adriaensen de Boos).

5.         Joannes Jan Jan Maeten (zie X).

6.         Marinus Jan Jan, gedoopt (rk) op dinsdag 09‑04‑1709 te Etten (getuige(n): Wilhelmus Cornelisse Philippen nominatus en Adriana Jansen Maet loco Cornelia Willemsen Phut).

7.         Huberta Jan Jan, gedoopt (rk) op zaterdag 14‑06‑1710 te Etten (getuige(n): Adrianus Govaert van Boxel en Maria Cornelisse van Rijen).


X         Joannes Jan Jan Maeten, wednr. van Maiken Borgers, geboren te Etten en won. te Prinsland, geboren te Bremberg (Etten), gedoopt (rk) op dinsdag 08‑02‑1707 te Etten (getuige(n): Joannes Jansen Maeten en Antonia Adriani de Bois loco Cornelia Huijbreghs Pochen), zoon van Jan Jan Jansen Maet (zie VI) en Joanna Cornelis Philips, (Sips), jd van Sprundel.

Ondertrouwd (1) op zaterdag 28‑01‑1730 te Dinteloord, gehuwd op 23‑jarige leeftijd op zondag 26‑02‑1730 te Dinteloord met Mayke Willems Burgers, 36 jaar oud, (Borger), gedoopt op zondag 24‑01‑1694 te Strijen, overleden vóór 01‑03‑1732 te Dinteloord, dochter van Willem Cornelisz Burgers en Maria Jansdr Reijerkerk. {Zij was eerder gehuwd op 22‑jarige leeftijd op zondag 26‑04‑1716 te Dinteloord met Johannes Pietersz Vogelaar, 25 jaar oud, gedoopt op dinsdag 07‑11‑1690 te Zevenbergen, overleden ± 1745 te Dinteloord, zoon van Pieter Jansz Vogelaar en Neeltje Cornelisdr den Rooijen.}

Ondertrouwd (2) op zaterdag 28‑01‑1730 te Dinteloord, gehuwd op 25‑jarige leeftijd op zondag 06‑04‑1732 te Dinteloord met Claesje Arisse van der Grient, 20 jaar oud, jd, geboren te Ridderkerk en won. te Prinsland, geboren te Ridderkerk, gedoopt op zondag 06‑12‑1711 te Rijsoord, dochter van Arij Cornelisz van der Grient en Ariaantje Cornelisse van der Joen.

Uit het tweede huwelijk:

1.         Johannes Jans Maten, gedoopt (ng) op zondag 07‑12‑1732 te Dinteloord.

2.         Arie Jans Maten, gedoopt (ng) op zondag 09‑01‑1735 te Dinteloord. Volgt XI.

3.         Cornelis Jans Matten, gedoopt (ng) op zondag 25‑11‑1736 te Dinteloord.

4.         Adrianus Jans Maten, gedoopt (ng) op zondag 07‑09‑1738 te Dinteloord, overleden v8‑11‑1739 te Dinteloord.

5.         Adrianus Jans Maet, gedoopt (ng) op zondag 08‑11‑1739 te Dinteloord.


XI Arie Maten, ged. 9 januari 1735, Dinteloord en Prinsenland, begr. 11 Jul 1774 in Dinteloord, tr. 27-04-1760 Cornelia van der Plas

Kinderen:

Jan (Johannes) 1 Feb 1761 in Dinteloord

Kaatje ged. 5 Dec 1762 in Dinteloord

Antonie ged. 24 Feb 1765 in Dinteloord

Catharina ged. 29 Nov 1767 in Dinteloord


XII Jan Maten, kleermaker, geb. ca 1761, ovl. 10-04-1828 67 jaar, tr. (1) 24-10-1784 Dinteloord, Lena Schreur, ged. 3 okt 1762 in Dinteloord dochter Abraham Jansz Schreur en Janneke van Buiten tr. (2) 19-04-1807 Dinteloord Elizabeth van der Bergh.

Kinderen ex 1:

1. Abraham ged. 15 okt 1786 Dinteloord volgt XIIIa.

2. Arie , ged. 22 feb. 1789 Dinteloord volgt XIIIb

3. Willem Maten ged. 2 dec. 1792 Dinteloord volgt XIIIc.


XIIIa. Abraham Maten, kleermaker, ged. Dinteloord 15 okt 1786, won. Prinsenland, tr. Elizabeth Weeda.


XIIIb. Arie Jansz Maaten, ged. 22 feb. 1789 Dinteloord, ovl. 14 juni 1870 Numansdorp, tr. 30 april 1809 Numansdorp Elizabeth Joosten Andeweg, dochter van Joost Andweg en Clara Bos, ged. 24 nov 1782 Numansdorp, ovl. 23 april 1853 Numansdorp.

Kinderen geb. Numansdorp:

1. Joost geb. 6 februari 1810 volgt XIVa.

2. Jan geb. 12 nov 1811 volgt XIVb.

2. Klara geb. 1 november 1813.


XIIIc. Willem Maten, kleermaker, ged. Dinteloord 2 dec. 1792, ovl. Dinteloord 07-06-1848, kleermaker, gehuwd met Cornelia Leendertse Breure 13 februari 1829 Kinderen:

Arie Leendert, geb. Dinteloord13 februari 1829, volgt XIVc.


XIVa Joost Ariesz Maaten, geb. 6 februari 1810 Numansdorp, tr. 2 mei 1833 Klaaswaal, Adriaantje Jacobsd Meijer, geb. 12 december 1809 Klaaswaal.

Kinderen geb. Klaaswaal:

1. Jacob Arie Maaten geb. 14 mrt 1834 volgt XVd.

2. Arie Maaten geb. 14 mrt 1835

3. Elizabeth Maaten,   geb. 15 nov 1836

4. Elizabeth Maaten,   geb. 31 jan 1838

5. Arie Maaten,   geb. 11 mei 1841

6. Adrianus Maaten,   geb. 11 mrt 1844 volgt XVe.

7. Lijntje Maaten,   geb. 19 apr 1847      

8. Klara Maaten,   geb. 14 okt 1848

9. Janna Maaten,   geb. 28 okt 1852

XIVb Jan Ariesz Maaten, geb. 12 nov. 1811 Numansdorp, ovl. 23 februari 1889 Numansdorp, tr. 2 mei 1835 Numansdorp Maartje Stam, geb. 28 maart 1814 Numansdorp, ovl. 1 juli 1910 Numansdorp.

Kinderen geb. Numansdorp:

1. Gerrit Maaten, geb. 13 februari 1836 ovl. 8 februari 1904 Numansdorp.

2. Elizabeth Maaten geb. 5 juni 1837, ovl. 23 april 1849 Numansdorp.

3. Ingetje Maaten, geb. 1 aug. 1838, ovl. 3 augustus 1856 Numansdorp.

4. Klara Maaten, geb. 31 januari 1841, ovl. 19 maart 1916 Amsterdam.

5. Arie Maaten, geb. 30 maart 1842, ovl. 15 maart 1928 Numansdorp.

6. Jacob Maaten, 19 maart 1844 Numansdorp, ovl. 29 februari 1936 Numansdorp.

7. Geertrui Maaten, geb. 15 april 1845, ovl. 11 februari 1912 Numansdorp

8. Joost Maaten, geb. 1 december 1846, ovl. 29 april 1850 Numansdorp.

9. Maartje Maaten, geb. 4 december 1848, ovl. 6 mei 1849 Numansdorp.

10. Pieter Maaten, geb. 15 december 1849, ovl. 8 maart 1947 Numansdorp.

11. Elizabeth Maaten, geb. 30 mei 1851, ovl. 30 januari 1856 Numansdorp.

12. Josina Maaten, geb. 16 augustus 1852, ovl. 2 februari 1925 Numansdorp.

13. Maartje Maaten, geb. 17 februari 1854, ovl. 13 december 1855 Numansdorp.

14. Eliza Maaten, geb. 20 februari 1856, ovl. 2 juni 1856 Numansdorp.

15. Ingetje Elizabeth Maaten, geb. 13 september 1859, ovl. 26 november 1859 Numansdorp.


XIVc Arie Leendert Maten, arbeider, landbouwer (1898), ovl. Rhoon 2 februari 1907, tr. Maria Segboer, arbeidster, ovl. 27 juli 1879 te Dinteloord.

Kinderen:

Willem volgt XVa.

Leendert volgt XVb.


XVa. Willem Maten, geb. Dinteloord 10 feb. 1878, tr. 4 feb. 1898 Oude-Tonge Willemina Kievit, dochter van Pieter Kievit en Neeltje Drooger.

Zonen:

Arie Leendert

CornelisXVb. Leendert Maten (Maaten) geb. Dinteloord 9 april 1870, landbouwer, tr. 12 mei 1898 te Dinteloord Maria Vissers dochter van Teunis Vissers en Elizabeth Maria van Poortvliet.

Kinderen:

Ary Leendert Maaten, geb. Steenbergen 5 sept. 1918.


XVd Jacob Arie Maaten, geb. 14 mrt 1834 te Klaaswaal, tr. (1) 17 apr 1856 te Klaaswaal Maggeltje van Nederpelt, 23 jaar oud, geboren op vrijdag 11 jan 1833 te Klaaswaal. Gehuwd (2) op 25‑jarige leeftijd op woensdag 27 apr 1859 te Heinenoord met Elisabeth van der Griend, 20 jaar oud, geboren op maandag 18 mrt 1839 te Heinenoord

Uit het eerste huwelijk:

1.         Adriana, geboren op woensdag 10 jun 1857 te Klaaswaal

Uit het tweede huwelijk:

2.         Joost (zie XVIa).

3.         Cornelia, geboren op zondag 1 dec 1861 te Klaaswaal

4.         Hendrik, geboren op zaterdag 29 nov 1862 te Klaaswaal

5.         Cornelia Adriana, geboren op zondag 16 apr 1865 te Klaaswaal

6.         Adriana Cornelia, geboren op zaterdag 28 jul 1866 te Klaaswaal

7.         Hendrik, geboren op woensdag 7 aug 1867 te Klaaswaal

8.         Jacob Arie, geboren op woensdag 23 dec 1868 te Klaaswaal

9.         Jacob Arie, geboren op zondag 6 mrt 1870 te Klaaswaal

10.       Adriana Elizabeth, geboren op zaterdag 30 sep 1871 te Klaaswaal

11.       Jacob Arie, geboren op zondag 4 jan 1874 te Klaaswaal

12.       Jacob Arie, geboren op vrijdag 18 feb 1876 te Klaaswaal

13.       Jacob Arie, geboren op zaterdag 26 jan 1878 te Klaaswaal

14.       Klara Neeltje, geboren op zondag 29 jun 1879 te Klaaswaal


XV d Adrianus Maaten, polderbode, geboren op maandag 11 mrt 1844 te Klaaswaal, overleden op zaterdag 4 mei 1901 te Klaaswaal op 57‑jarige leeftijd. Gehuwd (1) op 25‑jarige leeftijd op vrijdag 23 apr 1869 te Klaaswaal met Adriana de Jongste, 27 jaar oud, geboren op zondag 3 okt 1841 te Numansdorp, overleden op woensdag 26 jan 1876 te Klaaswaal op 34‑jarige leeftijd, dochter van Pieter Leendert de Jongste en Cornelia de Graaf. Samenwonend (2) vóór 1869, gehuwd op 32‑jarige leeftijd op donderdag 30 mrt 1876 te Klaaswaal met Neeltje Stolk, 24 jaar oud, geboren op donderdag 25 dec 1851 te Oud‑Beijerland

Uit het eerste huwelijk:

1.         Pieter, geboren op woensdag 18 mei 1870 te Klaaswaal

2.         Cornelia Adriana, geboren op woensdag 7 jun 1871 te Klaaswaal

Gehuwd op 23‑jarige leeftijd op vrijdag 7 sep 1894 te Zuid‑Beijerland met Abraham Tuk, 21 jaar oud, geboren op zaterdag 19 apr 1873 te Zuid‑Beijerland

3.         Joost, geboren op dinsdag 9 jul 1872 te Klaaswaal XVIb.

4.         Pieter, geboren op zaterdag 22 nov 1873 te Klaaswaal

5.         Jacob Arie, gedoopt op donderdag 21 okt 1875 te Klaaswaal

Uit het tweede huwelijk:

6.         Adriana, geboren op woensdag 27 dec 1876 te Klaaswaal

7.         Neeltje, geboren op zaterdag 29 dec 1877 te Klaaswaal

8.         Neeltje, geboren op zondag 7 sep 1879 te Klaaswaal

Gehuwd op 20‑jarige leeftijd op vrijdag 15 jun 1900 te Klaaswaal met Gijsbert Schenk, geboren ± 1878 te Capelle a/d IJssel

9.         Cornelis, geboren op vrijdag 4 aug 1882 te Klaaswaal

10.       Arie, geboren op zaterdag 1 sep 1883 te Klaaswaal

11.       Adriana, geboren op maandag 1 dec 1884 te Klaaswaal

12.       Jan, geboren op woensdag 4 nov 1885 te Klaaswaal

13.       Adrianus, geboren op woensdag 28 dec 1887 te Klaaswaal

14.       Ivo, geboren op dinsdag 11 nov 1890 te Klaaswaal

15.       Eliza Bertus, geboren op zondag 12 nov 1893 te KlaaswaalXVI Arie Leendert Maten ovl. 17 april 1978, tr. 24 sept. 1926, Middelharnis Elizabeth Bom, dochter van Gerrit Bom en Pietertje van der Slik.

XVIb Joost Maaten, , kruidenier, geb. 9 jul 1872 te Klaaswaal, ovl. Rotterdam 2 nov. 1933, tr. (1) 23-01-1895 Magdalena Boerop (gescheiden 10 nov. 1911), tr (2) Rotterdam 21 feb. 1912 Cornelia Wilhelmina Plaisier, Rotterdam 29 okt. 1937.

Uit het tweede huwelijk o.a.:

XVII Pieter Maaten geb. Rotterdam 22 maart 1919, ovl. 7 nov. 2010 Sarnia, Canada, tr. Janna de Heer. Emigreerde in 1948 naar Canada. Hij had diverse kinderen. Hij kreeg in 1949 o.a. een zoon Richard Peter Maaten.