Stamboom Van den Brande

Op deze website vindt u de stambomen van de familie Van den Brande, die vanaf 1290 voorkomt in het Land van Breda; in het bijzonder in de omgeving van Etten-Leur.

Uit deze familie stamt in rechte mannelijke lijn ook een familie Van Etten, Maaten en Maten.

Van Van den Brande naar Van Etten

I      Laureys Adriaen Laureys, trad in 1570 al op als borg in Breda, woonde op de Bremberg. Geboren ± 1542, zoon van Adriaen Laureys Anthonis Aerts van den Brande (IVc op de Hoofdpagina) en Peterke Jan Joris.

Gehuwd te tussen 1‑2‑1556 en 12‑2‑1567 met Adriaentke d'oude Jan Anthonis de Hoon, overleden vóór 18‑5‑1598.


RAWB Etten R 340, 12‑02‑1567?

Jan Jan Thonis Joos gehuwd Marie Jan Thonis de Hoene, Laureys Adriaen Laureys gehuwd Jeenke Jan Thonis de de Hoene, Adriaen Jan Cornelis Harmans voogd, Anthonis Willem Verschueren toeziender, van Adriaenke, Heylke, Cornelie en Janneke, Jan Thonis de Hoene dochters onbejaard, delen.?


RAWB Etten R 353, f. 1, 07‑01‑1579

Jacop Wouter Cornelis Luynen vercoft Laureys Adriaen Laureys om een somme een stede metten huyssinge, hoff en erfenisse groot omtrent vijff gemeten oft zo, op ten Bremberg, commende oostwaert aende Brembersche Strate, suijtwaert aent straetken aldaer ende Jacop Clays Henrick Neven erve, westwaert aen Willem Steven Henrick Joosz erve, noortwaert aen Anthonis Corneliss van Steenen erve, te vrijen etc.

Verbindende dairvoor die voirsz Laureys zijnen persoon ende aller zyne goederen tegenwoerdigen ende toecomende ende specialijck die voirsz stede, noch een bunder erven onder lant ende weyde gelegen opten Bremberch tegens over Janneken Claes de Bruynen dochter te vryen met tsheren chynse sonder meer commers mede sijn voir schepenen bovengenoemd gecomen Anthonis van Steene, Cornelis Jansz (..?..), Stoffel Laureys Adriaenen Laureys, Adriaen Thonisz van der Mede ende Cornelis Jacopsz de Cuyper ende hebben hen gestelt als borgen elck voir een vijfden deel van der voirsz somme.

Actum xii january LXXIX.


RAWB Etten R 363, f. 57v, 18‑05‑1598

Adriaen en Jan zonen van Laureys Adriaen Laureys delen met hun vader na het overlijden van hun moeder.


Etten R 363, 25‑08‑1598 koopt een huis op de Bremberg van oude Jan Laureys van Oudenhuyser, broeder saliger van datum 07‑02‑1624!

Dochter van Jan Anthonis de Hoon en Kathelyn Adriaen Hubrechts (Kathelyn Adriaen Cheeuwen). RAWB Etten R 351, f. 38v, 01‑03‑1578 Quam Pauwels Severijn Janssen van de Strompe, vendidit Lauwereys Adriaen Lauwereys een weijde groot 1 gemet 38 1/2 roede achter de vaert op de Hille.


RAWB Etten R 353, f. 1, 07‑01‑1579 P1200033/P1200036

Jacop Wouter Cornelis Luynen vercoft Laureys Adriaen Laureys om een somme een stede metten huyssinge, hoff en erfenisse groot omtrent vijff gemeten oft zo, op ten Bremberg, comende oostwaert aende Brembersche Strate, suijtwaert aent straetken aldaer ende Jacop Clays Henrick Neven erve, westwaert aen Willem Steven Henrick Joosz erve, noortwaert aen Anthonis Cornelis van Steenen erve,te vrijen etc. Verbind edair voor die voirsz Laureys zijnen persoon ende aller zyne goederen tegenwoerdigen ende toecomende ende specialijck die voirsz stede, noch eenbunder erven onder lant ende weyde gelegen opten Bremberch tegens over Janneken Claes de Bruynen dochter te vryen met tsheren chynse sonder meer commers mede sijn voir schepenen bovengenoemd gecomen Anthonis van Steene, Cornelis Jansz(..?..), Stoffel Laureys Adriaenen Laureys, Adriaen Thonisz van der Mede ende Cornelis Jacopsz de Cuyper ende hebben hen gestelt (.) als borgen elck voir een vijfden deel van der voirsz somme. Actum xii january LXXIX.


RAWB Etten R 353, 17‑10‑1579 Adriaen Adriaen van Rijsbergen bezet heyvelt 1 bnd op te Bremberch, dat Lauw Adriaen Lauwen in handen heeft, oost: Anthonis Adriaen Aerts, zuid: Peter Tacx erfgenamen, west: Bremberch straete en noord: Adriaen Henrick Neven erfgenamen.


RAWB Etten R 354, f. 18, 24‑06‑1581 Laureys Adriaen Laureys debet Michiel Jansen Bus, t.b.v. Marie wed. wijlen Lambrecht Willems, 117 kgld toecomende van coop van een stede groot ontrent vijfftalff gemet op ten Bremberch daer Lambrecht Willems vuytgestorven is.


RAWB Etten R 354, f. 55, 31‑03‑1582 Lauwereys Adriaen Lauwen verkocht Claes Peeter Tacx een stuk erve, onder heijde ende weijde groot ontrent 2 1/2 gemet opten Bremberch, oost: Adriaen Thonissen erve,zuid: de voors. Claes Piers en west: sheerenstrate en noord: Jan Claessen de Bruijne. Verbindt zijn stede groot 4 gemeten daerhij mettertijt op woont, oosten zuid: sheerenstrate, west: Willem Stevens en noord: Anthonis van Steene.


RAWB Etten R 363, 15‑06‑1598 LaureysAdriaen Laureys koopt een block lants groot 3 gemet aan de Bremberchsestrate.


RAWB Etten R 340, 12‑02‑1567? Jan JanThonis Joos gehuwd Marie Jan Thonis de Hoene, Laureys Adriaen Laureys gehuwd Jeenke Jan Thonis de de Hoene, Adriaen Jan Cornelis Harmans voogd, Anthonis Willem Verschueren toeziender, van Adriaenke, Heylke, Cornelie en Janneke, Jan Thonis de Hoene dochters onbejaard, delen.


RAWB Etten R 363, f. 57v, 18‑05‑1598 Adriaen enJan zonen van Laureys Adriaen Laureys delen met hun vader na het overlijden vanhun moeder, waaronder land gelegen aan de Hilschen dijk en een schip gelegenaan de Hilsche brugge.


RAWB Etten R 363, 16‑8‑1598 Adriaen en Jan Lauwreys Adriaen leggenrechte van naderschap tot eene stede metten huijsinge hovinge en erfenisse, die Lauwreys Adriaen Lauwreys vercoftaen Stoffel Jansen Maes.


RAWB Etten R 363, 12‑09‑1598 LaureysAdriaen Laureys verkoopt land in de Hilschen Langendijck.


RAWB Etten R 363, 25‑8‑1598 Quam Laureys Adriaen Lauressen vercocht om ene somme Jan Lauwreys zijnen zoon een stedemetten huijsinge, hovinge en erfenisse groot omtrent vijf gemeten optenBremberg, oost; aen de Brembergse straat, zuid: aen het straetken loop (.), west Willem(.) inde Brande erve, ende noord aan Anthonis van Steene erve, vrij met herenchijns, belast met twee rijnsgulden t.b.v. het gasthuijs van Breda, drieviertel erffrogs tbv de weduwe en erfgenamen van Willem Jansz Cock.


Uit dit huwelijk:

1.         Adriaen (van Oudenhuyse) (zie IIa).

2.         Jan Laureys van Oudhuyse (zie IIb).

3.         Frans Laureys Adriaens, overleden vóór 26‑11-1638, ‑is 13‑12‑1627 voogd van Cornelis, zn. van Adriaen Laureys Adriaens zijn broeder. Niet meer op 26‑1‑1638.

4.         Janneke Laureys Adriaens, overleden vóór 26‑1‑1638, haar erfgenamen zijn 20‑1‑1638 Jan Laureys Adriaens, Cornelis Laureys Adriaens en de kinderen van Anthonis Adriaen Claes de Wael en Mayke Andries Lambrechts de Coter. ‑koopt 12‑01‑1579 huis op de Bremberg


‑Etten R 363, 25‑08‑1598


Gehuwd te tussen 8‑12‑1625 en 29‑1‑1626 met Adriaen Anthonis Claes de Wael, zoon van Anthonis Adriaen Claes de Wael en Mayke Andries Lam Coters.

5.         Cornelis Laureys Adriaens (zie IIc).

6.         Jan Laureys van Etten (zie IId).


IIa        Adriaen Laureys (van Oudenhuyse), geboren ± 1570, overleden vóór 8‑12‑1625, zoon van Laureys Adriaen Laureys (zie I) en Adriaentke d'oude Jan Anthonis de Hoon.

Gehuwd met Mayke Cornelis, overleden vóór 15‑3‑1624.


Etten R 363, f. 57v, 18‑05‑1598

Adriaen en Jan zonen van Laureys Adriaen Laureys delen met hun vader na het overlijden van hun moeder.


Etten R 375, f. 16v, 04‑02‑1623 P1220935

Adriaen Laureysse van den ouden hil, debet Andries en Peeterssen de somma van 50 Rijnsgld, procederende van geleende penningen hen op huijden schuldich. Dandum etc. vanaf huijden over een jae met interest en met pande. Obligans etc. Actum ut supra.

Marge: 21‑10‑1629

Marinus Adriaenssen als toesiender vant weeskint des crediteurs in desen geroert, bekende van de somme in desen schultbrieff begrepen, voldaen te sijn en oversulcx gecasseert op ten 21 october 1629.


Etten R 376, f. 21, 07‑02‑1624

Adriaen Laureysse van Oudenhuyse debet de kinderen van Jan Laureys van Oudenhuyse sijn broeders za: de somma van 25 Rijnsgld etc.

Procederende van goegen ondergedane gelden so hij bekende. Mede onderpand zijn stede, huys en erfenisse groot omtrent 9 gemeten gelegen aan de Hilsche brugghe, oost: Jan Jan Onincx, zuid: Anthonis Vervliets, west: aenden onderloop en noord: sherenstrate. Actum 7‑2‑1624.

Marge: 01‑05‑1628

Is voldaen en betaelt ten bekentenisse van Jan Jan Laureys den crediteurs sone op de 1e mey 1628.


Etten R 376, f. 39, 15‑03‑1624 P1230116

Compareerde Adriaen Laureysse nagelaten weduweman van wijen Mayken Cornelis ter eenre.

En Jacop Willem Jacops als voogt met Jan Laureysse als toesiender van Cornelis Adriaen Laureys onbejaert soontken ende Peeter Peeter Cornelis Boot getrout hebbende Adriaentken des voors. Adriaen Lauwen dochter ter andere sijde.

Kenden en lijden minnelijck met malcanderen overcomen, gescheyden en gedeelt te wesen van ende aengaende de goeden, soo have als erve, als bij de voorseyde Adriaentken honne moeder za: achergelaten. Te weten dat de voorgen. Adriaen Laureys sal hebben en behouden, de gerechte helft van deselve huysinge ende erffenisse, groot int geheel onderlant ende weyden, omtrent 2 gemeten, gestaen en gelegen op de Hille.

Belast met een half veertel rogs aende Gasthuyse alhier tot Etten en nog een veertel rogs aen sekere beneficie uytgaende.

Noch de helft van een buynder weyden, gelegen int Eeckelbosch daer jaerlicx uytgaende 20 stuyvers aen secr. Dyrven in Breda.

En noch de helft van een buynder erfs, gelegen inden Hilschendyck. Vrij met heerenchijnse.

Daer tegens de voorseyde Adriaentken en Cornelis sullen hebben en behouden, de wederhelft van de voors. stede en den voorgespecificeerde parcheelen, met de helft van de belastinghe gedeelt en vercocht te hebben mits dat de voors. Peeter Peeter Cornelis Boot met de voorseyde Adriaentken aende honnen vader schuldich sijn uyttereycken de somma van 27 Rijnsgld en 20 stuyvers. Ende aen de voocht oft toesiender van den voors. Cornelis honnen broeder de somme van 63 Rijnsgld, alles spruytende van uijtcoop der voors. bestialen en meuble goeden, hiermede et cum renuntiatione obligans etc. Actum ut supra.


Uit dit huwelijk:

1.         Adrianus Adriaen, gedoopt (rk) op maandag 2 sep 1602 te Etten (getuige(n): Joes Laurentij en Anna Johannis).

2.         Cornelis Adriaen Lauw Adriaens, gedoopt (rk) op zondag 14 jul 1613 te Etten (getuige(n): Joes Antonij en Johanna Antonij), ‑nog onbejaard 13‑12‑1627, voogd Frans Laureys Adriaens, toeziender Willem Jacob Willems (ook op 15‑3‑1624).


3.         Ariaentke Adriaen Lauw Adriaens, genoemd 26‑1‑1638.


Etten R 377, f. 212, 13‑12‑1627

Compareerde Peeter Peeterssen Boot als man en voocht van Adriaentken Adriaen Laureys dr. ter eenre.

Ende Frans Laureys Adriaenssen als voocht met Jacop Willemsen als toesiender van Cornelis des voorseyde Adriaen Laureys onbejaert sone, ter andere sijde.

Bekenden wetelijck gescheijden en gedeeld te hebben seker stuck lants groot omtrent 800 roeden geheten Sweerts acker, gelegen aende Hilschen dijck, geweest sijnde hons vaders stede in manieren nabeschreven.

Peeter bevallen op de gerechte helft aende zuidzijde tot aen het ander weeskint, dander helft aende noodzijde naest de Herbaene van de Hille. Actum ut supra.


RAWB Etten R 377, f. 212, 13‑12‑1627

Compareerde Peeter Peeterssen Boot, als man en voocht van Adriaentken Adriaen Laurys, ter eenre. En Frans Laureys Adriaenssen als voocht, met Willem Jacob Willemssen als toesiender van Cornelis des voors. Adriaen Laureys onbejaert sone ter andere sijden. Bekenden wettelyck gescheyden en gedeelt te sijn in 800 roeden aan de Hilse dijk, geweest sijnde haar vaders stede.


Gehuwd te tussen 15‑3‑1624 en 13‑12‑1627 met Peter Petersz Boot, geboren voor 1606.


RAWB Etten R 377, f. 212, 13‑12‑1627

Compareerde Peeter Peeterssen Boot, als man en voocht van Adriaentken Adriaen Laurys, ter eenre. En Frans Laureys Adriaenssen als voocht, met Willem Jacob Willemssen als toesiender van Cornelis des voors. Adriaen Laureys onbejaert sone ter andere sijden. Bekenden wettelyck gescheyden en gedeelt te sijn in 800 roeden aan de Hilse dijk, geweest sijnde haar vaders stede.

Zoon van Peter Cornelisz Boot en Mayke Jan Pier Domus, (van Goor).


IIb        Jan Laureys van Oudhuyse, geboren ± 1570, overleden vóór 7‑02‑1624, zoon van Laureys Adriaen Laureys (zie I) en Adriaentke d'oude Jan Anthonis de Hoon.

Gehuwd (1) ± 1597 met N.N. ‑koopt R 363, 25‑8‑1598 een huis op de Bremberg van vader Jan Laureys van Oudenhuyse en broeder zaliger van Adriaen Laureys Adriaens 7‑2‑1624.


Etten R 376, f. 21, 07‑02‑1624

Adriaen Laureysse van Oudenhuyse debet de kinderen van Jan Laureys van Oudenhuyse sijn broeders za: de somma van 25 Rijnsgld etc.

Procederende van goegen ondergedane gelden so hij bekende. Mede onderpand zijn stede, huys en erfenisse groot omtrent 9 gemeten gelegen aan de Hilsche brugghe, oost: Jan Jan Onincx, zuid: Anthonis Vervliets, west: aenden onderloop en noord: sherenstrate. Actum 7‑2‑1624.

Marge: 01‑05‑1628

Is voldaen en betaelt ten bekentenisse van Jan Jan Laureys den crediteurs sone op de 1e mey 1628.


Gehuwd (2) met Maycke Anthonis Percks. {Zij was ook ooit gehuwd met Dirck Adriaen Huijgen, overleden vóór 12‑3‑1637.


Etten R 382, f. 28v, 12‑03‑1637 P1240442

Maeyken Anthonis Percx weduwe lestmael van Dyrck Adriaen Huijgen geass. met Passchier Janssen van den Oudra, haer behoud sone ende indesen gecoren voocht. Vercocht om een somme van gelde Adriaen Adriaen Domus Manny op den Hille, omtrent den brugge, oost: Lijsken Cornelis Peeter Boot, zuid: de erfgenamen Jacob Jan Sijmons, west: deselve en noord: de herbane oft herenstraet. Gevest.

}

Uit het eerste huwelijk:

1.         Jan Jan Laureys (zie IIIa).

2.         Laureys Jan van Etten (zie IIIb).


IIc        Cornelis Laureys Adriaens, schepen van Oudenbosch 1628‑1635, woont 26‑1‑1638 in't Oudland van Oudenbosch, zoon van Laureys Adriaen Laureys (zie I) en Adriaentke d'oude Jan Anthonis de Hoon.

Gehuwd (1) vóór 4‑05‑1606 met Elisabeth (Lijske) Claessen, op Swartenberg, dochter van Claes Jansen, op Swartenberch, en N.N.


Etten R 367, f. 26‑26v, 04‑05‑1606 P1210633/34

Op huyden den 4e may 1606 zijn met malcanderen veraccordeert de weduwe en kinderen Claes Janssen za: woonende op Swartenbergh, als dat de moeder is behoudende voor haer gedeelte voor de helft van de goederen, de halve hoeve met de vruchten daerop besaeyt ende Jan Claessen met Lenaert zijnen broeder dander helft, ende Aert Aerts als man en voocht van Willemken Claesdr. ende Cornelis Laureys Adriaen Lauwen als man en voocht van Lijsken Claesdr.

Dat de moeder zal blijven behouden alle de gespecificeerde haeftlijke goederen mette helft vanden inboel binneshuys met het corenwerck op den solder voir de helft.

Ende Jan Claessen met Leendert zijnen broeder ende Aert Aerts ende Cornelis Lauwen als man en voocht van honnen huysvrouwen zijn verleken met uyttereycken 15 Rijnsgld met hun beyden eens, dye de voorgen. broeders huer hebben afgedragen voor het vierde paert etc. etc.


Ondertrouwd (2) op woensdag 7 jan 1626 te Oudenbosch (rk) (getuige(n): Lambertus Bauwens, Joannes Jansen) met Cecilia Peeterssen.

Uit het eerste huwelijk:

1.         Adriana Cornelis Lauwen, gedoopt (rk) op zondag 16 jul 1606 te Etten (getuige(n): Adriano en Maria Corneli).

2.         Claes Cornelis Lauwen, gedoopt (rk) op zondag 24 mei 1609 te Etten (getuige(n): Jacobo Corneli en Maria Petri).

3.         Laurens Cornelis Lauwen, gedoopt (rk) op woensdag 11 apr 1612 te Etten (getuige(n): Adriano Corneli en Cornelia Leonardi).

Uit het tweede huwelijk:

4.         Jacob Cornelisz van Etten (zie IIIc).

5.         Elisabetha Cornelis van Etten, gedoopt (rk) op zondag 27 jul 1631 te Oudenbosch (getuige(n): Henricus Adriaenssens en Maria Adriaenssens noe Catharina Petri).

6.         Peter Cornelissen van Etten (zie IIId).


IId        Jan Laureys van Etten, schepen van Oud en Nieuw Gastel, zoon van Laureys Adriaen Laureys (zie I) en Adriaentke d'oude Jan Anthonis de Hoon.

Gehuwd met Catharia Cornelissen.

Uit dit huwelijk:

1.         Cornelia Jan Laureys, gedoopt (rk) op donderdag 3 aug 1623 te Gastel (getuige(n): Joes Cornelij en Anna Nicolai).

2.         Maria Jan Laureys, gedoopt (rk) op dinsdag 18 mrt 1625 te Gastel (getuige(n): Joannes Adriani en Maria Laurentij).

3.         Henricus Jan Laureys (zie IIIe).

4.         Adriana Jan Laureys, gedoopt (rk) op zondag 18 nov 1629 te Gastel (getuige(n): Henricus Adriani en Catharina Petri).

5.         Joannes Jan Laureys, gedoopt (rk) op woensdag 22 feb 1634 te Gastel (getuige(n): Bernardus Lucaei en Joanna Adriani).

6.         Maria Jan Laureys, gedoopt (rk) op dinsdag 23 dec 1636 te Gastel (getuige(n): Anna Petri).

7.         Elisabetha Jan Laureys, gedoopt (rk) op woensdag 10 jul 1641 te Gastel (getuige(n): Elisabeth Jois).


IIIa      Jan Jan Laureys van Oudhuyse, mondig vóór 7‑2‑1624, geboren ± 1598, ‑woont waarschijnlijk 26‑01‑1638 te Gastel. Zoon van Jan Laureys van Oudhuyse (zie IIb) en N.N.

Gehuwd met Catharina Peters.

Uit dit huwelijk:

1.         Maria Jan Jans, gedoopt (rk) op vrijdag 1 dec 1628 te Gastel (getuige(n): Adrianus Jois Rommersen en Digna Guilielmi).

2.         Adriana Jan Jans, gedoopt (rk) op woensdag 20 nov 1630 te Gastel (getuige(n): Nicolaus Petri en Anna Nicolai).

3.         Jacobus Jan Jan Laureys (zie IVa).


IIIb      Laureys Jan van Etten, zoon van Jan Laureys van Oudhuyse (zie IIb) en N.N.

Gehuwd met Anna Peter Willems.

Uit dit huwelijk:

1.         Peter Laureys (zie IVb).

2.         Adrianus Laureys, gedoopt (rk) op zondag 12 dec 1638 te Gastel (getuige(n): Arnoldus Boomers en Catharina Petri).

3.         Willem Lauwen (zie IVc).

4.         Cornelis Laureys, gedoopt (rk) op donderdag 21 jan 1644 te Gastel (getuige(n): Cornelius Jois Slooter en Maria Adriani).

5.         Joannes Laureys Jans, gedoopt (rk) op maandag 25 jan 1649 te Gastel (getuige(n): Maria Jois).


IIIc      Jacob Cornelisz van Etten, geboren ± 1625, zoon van Cornelis Laureys Adriaens (zie IIc) en Cecilia Peeterssen.

Gehuwd ± 1650 met Johanna Adriaens Gijsberts, gedoopt (rk) op zondag 26 dec 1632 te Oudenbosch (getuige(n): Petrus van Eeckelen, Cornelia uxor Laurenty Mertensse van Oosterberg), dochter van Adriaen Gijsberts en Anna Laureijsdr van den Oosterberg.

Uit dit huwelijk:

1.         Cornelis Jacobs, geboren ± 1651.

2.         Martinus Jacobsz (zie IVd).

3.         Anna Jacobs, geboren ± 1657, overleden 1690‑1694.

Ondertrouwd op zaterdag 16 dec 1679, gehuwd voor de kerk op zaterdag 13 jan 1680 te Oudenbosch (rk) met Cornelis Jansen van Eeckelen, geboren ± 1654, overleden ná sept.1697, zoon van Jan Adriaens van Eeckelen en Elisabeth Claes Segers. {Hij is later ondertrouwd op zaterdag 24 apr 1694 te Etten, gehuwd op vrijdag 14 mei 1694 te Etten (sb), gehuwd voor de kerk op zondag 9 mei 1694 te Sprundel (rk) met Maria Jacobs van Coulil, 23 jaar oud, van Sprundel, gedoopt op dinsdag 12 aug 1670 te Sprundel, dochter van Jacob Andriessen van Coulil en Cornelia Hendriks Steenhouwers.}

4.         Maria Gertrudis Jacobs, gedoopt (rk) op dinsdag 4 jul 1662 te Oudenbosch (getuige(n): Jacob Janssen, Gertrudis Cornelissen), overleden voor 1672.

5.         Adriana Jacobs, gedoopt (rk) op dinsdag 5 jun 1663 te Oudenbosch (getuige(n): Maetjens Petersen van Eeckelen, nom Jacob van Haren, Gertrudis Cornelissen).

6.         Peter Jacobs, gedoopt (rk) op vrijdag 20 jun 1664 te Oudenbosch (getuige(n): Matheus Peeters Axtsen, Gertrudis Adriaenssen Sgrauwen).

7.         Adrianus Jacobs, gedoopt (rk) op vrijdag 11 sep 1665 te Oudenbosch (getuige(n): Cornelius Jansen Broer, nom. Nicolaus Carp, Angela Geerts, nom. Susanna Voermans).

8.         Cornelia Jacobs, gedoopt (rk) op maandag 25 feb 1669 te Oudenbosch (getuige(n): Adrianus Pauwels, loco Petrus Peetersen, Maria Jans, loco Maria Marijnissen).

Ondertrouwd (1) op zaterdag 1 dec 1685 te Oudenbosch, gehuwd op 16‑jarige leeftijd op maandag 10 dec 1685 te Oudenbosch (sb) met Adrianus Jans van Eeckelen, 42 jaar oud, gedoopt (rk) op woensdag 9 sep 1643 te Oudenbosch (getuige(n): Henricus Henricx van Oorschot en Maria Jacobs), overleden 1695‑1697, zoon van Jan Adriaens van Eeckelen en Elisabeth Claes Segers. {Hij was eerder ondertrouwd op zaterdag 30 dec 1673 te Oudenbosch, gehuwd op 30‑jarige leeftijd op donderdag 1 feb 1674 te Oudenbosch met Jenneken Cornelis Kersten, overleden voor 1685.}

Ondertrouwd (2) op zaterdag 1 jun 1697 te Oudenbosch, gehuwd op 28‑jarige leeftijd op zaterdag 6 jul 1697 te Oudenbosch met Pieter Anthonisz Pals, jm van Oosterhout, oud‑borgemeester van Standdaarbuiten, geboren ± 1640 te Oosterhout. {Hij was eerder gehuwd op maandag 30 mei 1678 te Standdaarbuiten (nh) met Maria Woutersdr de Vlaming, 33 jaar oud, gedoopt (rk) op zondag 4 sep 1644 te Etten (getuige(n): Jacobus Gualteri van Noort en Paschasia Gerardi), dochter van Wouter Pieter de Vlaming (de Ketelaere, Soetelaere en Weijmans) en Mayke Adriaen Goort Eycks (Guerdycks).  Hij was eerder gehuwd op zondag 7 sep 1681 te Standdaarbuiten (nh) met Huberta Adriaen Cleynaerts, 48 jaar oud, van Sprundel, gedoopt (rk) op dinsdag 10 mei 1633 te Sprundel (getuige(n): mr. Joannes sGrauwen en Henrica Joannes), dochter van Adriaen Adriaen Cleynaerts en Margriet Ryckaerts.}

9.         Maria Jacobs, gedoopt (rk) op vrijdag 9 sep 1672 te Oudenbosch (getuige(n): Dingeman Hendrix, Maria Lauwereijssen).

10.       Cecilia Jacobs, gedoopt (rk) op donderdag 23 aug 1674 te Oudenbosch (getuige(n): Petrus van Dormaele, Joanna Diericken).

11.       Joannes Jacobs.


IIId      Peter Cornelissen van Etten, gedoopt (rk) op vrijdag 10 feb 1634 te Oudenbosch (getuige(n): Jois Wouters Cools en Barbara Cornelissen Stoops), begraven op woensdag 24 mrt 1683 te Hoeven op 49‑jarige leeftijd, zoon van Cornelis Laureys Adriaens (zie IIc) en Cecilia Peeterssen.

Gehuwd (1) op 26‑jarige leeftijd op dinsdag 6 apr 1660 te Oudenbosch (sb) met Geertruydt Adriaensdr sGraeuwen.

Ondertrouwd (2) op zaterdag 25 apr 1671 te Hoeven, gehuwd op 37‑jarige leeftijd op zondag 17 mei 1671 te Hoeven met Cornelia Petersdr Gouverneur, 33 jaar oud, gedoopt (rk) op dinsdag 5 jan 1638 te Etten, overleden 1673 te Hoeven, dochter van Peter Michiels Gouverneur en Kathelyn Cornelis Matthijs Gielemaags. {Zij was eerder gehuwd vóór 1671 met Adriaen Jansen van Eeckelen, geboren ± 1636.}

Ondertrouwd (3) op maandag 24 apr 1679 te Hoeven, gehuwd op 45‑jarige leeftijd op donderdag 4 mei 1679 te Hoeven met Adriana Hermans Moerincx, jd, gewoond hebbende te Gastel, nu wonende te Hoeven, geboren te Roosendaal, dochter van Herman Adriaensz Moerincx, jm, wonende Roosendaal, en Petronella Peters Schrauwen, jd, uit Rucphen, wonende Roosendaal.

Uit het eerste huwelijk:

1.         Adrianus Peter Cornelissen, gedoopt (rk) op maandag 20 dec 1660 te Oudenbosch (getuige(n): Adriaen Pieterssen en Dimphna Hendricxen).

2.         Cecilia Peter Cornelis, gedoopt (rk) op zaterdag 30 aug 1664 te Oudenbosch (getuige(n): oannes Adriaensens en Anna Jansens quorum nomine Joachimus Carp en Adriana Vincent).

3.         Cornelis Peters, gedoopt (rk) op zondag 30 mei 1666 te Oudenbosch (getuige(n): Cornelis Jansen Stathouder en Adriana Jans van Ginneken).

4.         Digna Peter Cornelis, gedoopt (rk) op woensdag 7 mrt 1668 te Oudenbosch (getuige(n): Jacob Adriaensen Schrauwen en Digna Willems Creijns).

5.         Hendrick Peter Cornelis, gedoopt (rk) op vrijdag 4 okt 1669 te Oudenbosch (getuige(n): Jacobus Cornelissen en Maria Willems van Rijen). De moeder heet hier Geertrudis Hendrix Scrauwen.

Uit het tweede huwelijk:

6.         Adriana Peter Cornelis, gedoopt (rk) op maandag 20 jun 1672 te Hoeven (getuige(n): Johanna Jans namens Gartien Jans).

Uit het derde huwelijk:

7.         Jacomina Petersdr, gedoopt (rk) op maandag 12 feb 1680 te Hoeven (getuige(n): Clara Cornelissen namena Petronilla Hermans).

8.         Joanna Petersdr, gedoopt (rk) op vrijdag 13 nov 1682 te Hoeven (getuige(n): Walterus Janssen Raijmakers en Petronella Peeters Schrauwen namens Catharina Peeters Schrauwen).


IIIe      Henricus Jan Laureys, gedoopt (rk) op zondag 6 jun 1627 te Gastel (getuige(n): Simon Bartholomei en Maria Jois), zoon van Jan Laureys van Etten (zie IId) en Catharia Cornelissen.

Gehuwd met Maria Joannes Schrauwen.

Uit dit huwelijk:

1.         Joanna Henricx van Etten, gedoopt (rk) op donderdag 10 aug 1656 te Gastel (getuige(n): Joannes Jois van Etten en Cornelia Joannis Schrauwen).

2.         Joannes Henricx van Etten, gedoopt (rk) op donderdag 5 dec 1658 te Gastel (getuige(n): Joannes Petri Theodori en Cornelia Adriani Beijser).

3.         Catharina Henricx van Etten, gedoopt (rk) op zondag 16 mei 1660 te Gastel (getuige(n): Cornelius Anthonij van den Evert en Elizabetha Jois).

4.         Elisabetha Henricx van Etten, gedoopt (rk) op donderdag 2 jun 1661 te Gastel (getuige(n): Cornelius Cornelij Verbeeck en Adriana Joannis de Etten).

5.         Adrianus Henricx van Etten, gedoopt (rk) op vrijdag 2 mrt 1663 te Gastel (getuige(n): Martinus Henrici Vos en Catharina Jois Rommens).

6.         Adrianus Henricx van Etten, gedoopt (rk) op maandag 22 dec 1664 te Gastel (getuige(n): Petrus Marini en Maria Cornelij voor Joanna Adriani Buijs).


IVa       Jacobus Jan Jan Laureys, gedoopt (rk) op donderdag 25 nov 1632 te Gastel (getuige(n): Joes Cornelij de Breda voor Henrici Petri en Huberta Lamberti), zoon van Jan Jan Laureys van Oudhuyse (zie IIIa) en Catharina Peters.

Gehuwd (1) ± 1657 met Joanna Claes Gastelaers.

Gehuwd (2) ± 1667 met Joanna Claes Carpincx, dochter van Nicolaes Jacobs Carpinx en Maria Andreas.

Uit het eerste huwelijk:

1.         Jacobus Jacobs van Etten (zie Va).

2.         Joannes Jacobs van Etten, gedoopt (rk) op zaterdag 13 jan 1663 te Gastel (getuige(n): Joannes Jois van Etten en Adriana Christophori).

3.         Elisabetha Jacobus van Etten, gedoopt (rk) op zaterdag 13 jan 1663 te Gastel (getuige(n): Joannes Henrici Vos en Petronilla Cornelij).

Uit het tweede huwelijk:

4.         Elisabeth Jacobs van Etten, gedoopt (rk) op donderdag 3 mei 1668 te Oud Gastel (getuige(n): Balthasar Mercken noe Dn Joannes Proost en Gertrudis Claessen Carpinx).

Ondertrouwd op zaterdag 14 jan 1690 te Oud Gastel, gehuwd op 21‑jarige leeftijd op zondag 5 feb 1690 te Oud Gastel, gehuwd voor de kerk op zondag 5 feb 1690 te Oud Gastel (rk) met Cornelis Geerts Redelijkx, 26 jaar oud, gedoopt (rk) op woensdag 12 sep 1663 te Oud Gastel (getuige(n): Cornelius Steijlaerts noe Cornelis Cornelissen Lantmeter en Petronilla Quirini), zoon van Geert Hendricks Redelijkx en Gertrudis Quirijns.

5.         Joannes Jacobs van Etten, gedoopt (rk) op dinsdag 22 sep 1671 te Gastel (getuige(n): Adrianus Stoffelen Mes ipv Gulielmus Francken en Joanna Antonische ipv Joanna Lansen).

6.         Claes Jacobs van Etten, gedoopt (rk) op donderdag 25 apr 1675 te Gastel (getuige(n): Andreas Claes en Gertrudis Cornelissen).


IVb       Peter Laureys van Etten, gedoopt (rk) op donderdag 26 jun 1636 te Gastel (getuige(n): Adrianus Jois Rombouts en Lamberta Petri), zoon van Laureys Jan van Etten (zie IIIb) en Anna Peter Willems.

Samenwonend (1) 1663 met Anna Adrianus Meesters.

Gehuwd (2) op 36‑jarige leeftijd op zaterdag 4 feb 1673 te Gastel met Marijken Jans.

Uit de eerste relatie:

1.         Adriana Peter Laureys, onwettig, gedoopt (rk) op maandag 21 jan 1664 te Gastel (getuige(n): Arnoldus Adriani Booms en Catharina Anthonij).

Uit het tweede huwelijk:

2.         Cornelis Peters, gedoopt (rk) op woensdag 14 aug 1675 te Gastel (getuige(n): Joannes Schrauwen en Anna Piers).

3.         Catharina Peters, gedoopt (rk) op woensdag 14 aug 1675 te Gastel (getuige(n): Joannes Andriessen en Elisabeth Diercken).

4.         Catharina Peters, gedoopt (rk) op maandag 9 okt 1679 te Gastel (getuige(n): Theodorus Jans en Amarentiana Diercken).

5.         Anna Peters, gedoopt (rk) op maandag 9 okt 1679 te Gastel (getuige(n): Willem Lauwen van Etten en Janneken Lambrechts).

6.         Joannes Peters, gedoopt (rk) op zaterdag 1 sep 1685 te Gastel (getuige(n): Adrianus Georgij den Halve en Joanna Corneli Lantmeeters), overleden op vrijdag 12 mei 1702 te Gastel op 16‑jarige leeftijd, 17 jaar oud.


IVc       Willem Lauwen van Etten, jm, g/w Oud Gastel, gedoopt (rk) op zondag 21 apr 1641 te Gastel (getuige(n): Anthonius Joannis en Catharina Cornelij), zoon van Laureys Jan van Etten (zie IIIb) en Anna Peter Willems.

Ondertrouwd op zondag 5 feb 1668 te Gastel, gehuwd op 26‑jarige leeftijd op zondag 19 feb 1668 te Gastel met Elisabeth Dirken van der Vliet, jd, won. Oud Gastel, geboren te Oudenbosch.

Uit dit huwelijk:

1.         Dirck Willems (zie Vb).

2.         Maria Willems, gedoopt (rk) op zaterdag 27 dec 1670 te Gastel (getuige(n): Petrus Dircken en Petronella Andriessen).

3.         Cornelia Willems, gedoopt (rk) op zaterdag 27 dec 1670 te Gastel (getuige(n): Wilhelmus Goorden en Anna Peters).

4.         Peter Willems, gedoopt (rk) op dinsdag 28 jun 1672 te Gastel (getuige(n): Gulielmus Gorden en Petronella Andreas ipv Anna Peeters).

Gehuwd met Maria Antonissen.

5.         Cornelis Willems, gedoopt (rk) op woensdag 8 aug 1674 te Gastel (getuige(n): Lambertus Janssen en Maria Jans).

6.         Maria Willems, gedoopt (rk) op zaterdag 8 aug 1676 te Gastel (getuige(n): Jacobus Jacobse en Joanna Toenen ipv Margaretha Seberecht).

7.         Laureys Willems, gedoopt (rk) op zondag 6 mrt 1678 te Gastel (getuige(n): Petrus Lauwen en Anna Wilms).

8.         Johannes Willems (zie Vc).


IVd       Martinus Jacobsz van Etten, burgemeester en gezworene van Oudland, geboren ± 1656, overleden op vrijdag 10 apr 1716 te Oudenbosch, zoon van Jacob Cornelisz van Etten (zie IIIc) en Johanna Adriaens Gijsberts.

Ondertrouwd (1) op woensdag 3 nov 1683 te Oudenbosch, gehuwd op zaterdag 20 nov 1683 te Oudenbosch, gehuwd voor de kerk op zaterdag 20 nov 1683 te Oudenbosch met Joanna Jacobs Antonis Deenen, dochter van Jacob Anthonis Deenen en Jacobmijntje Jans.

Ondertrouwd (2) op zondag 26 okt 1698 te Oudenbosch, gehuwd voor de kerk op dinsdag 11 nov 1698 te Oudenbosch (rk) met Petronella Hermans de Metser.

Uit het eerste huwelijk:

1.         Joanna Martens, gedoopt (rk) op zaterdag 4 mrt 1684 te Oudenbosch (getuige(n): Cornelius Jacobs van Etten en Jacoba Mattijs noe Anna Jacobs van Etten).

2.         Jacomina Martens, gedoopt (rk) op zaterdag 4 mrt 1684 te Oudenbosch (getuige(n): Cornelius Jacobs van Etten noe Joannes Jacobs van Etten en Anna Jacobs van Etten).

3.         Jacobus Martens, gedoopt (rk) op maandag 5 feb 1685 te Oudenbosch (getuige(n): Petrus Eugenius Aloijsius Rubens noe Cornelius Jans van der Heijden (ex Gastel) en Cornelia Cornelissen noe Antonia Dielis Rens).

4.         Joanna Martens, gedoopt (rk) op maandag 26 aug 1686 te Oudenbosch (getuige(n): Adrianus Jans van Eeckelen en Maria Jans van Host).

5.         Jacoba Martens, gedoopt (rk) op zondag 21 mrt 1688 te Oudenbosch (getuige(n): Adrianus Jacobs Danen en Antonia Jacobs Damen).

Ondertrouwd op zaterdag 1 jun 1709 te Oudenbosch, gehuwd op 21‑jarige leeftijd op zondag 16 jun 1709 te Oudenbosch met Hermannus Andries Francken, 31 jaar oud, gedoopt (rk) op zaterdag 11 dec 1677 te Oudenbosch (getuige(n): Cornelius Goorden en Adriana Hermans), zoon van Andries Cornelis Francken en Margaretha Hermans de Metser.

6.         Cornelia Martens, gedoopt (rk) op vrijdag 25 nov 1689 te Oudenbosch (getuige(n): Marinus Jacobs Damen en Antonia Jacobs Damen noe Gertrudis Casstiaensen Pront).

7.         Anna Martens, gedoopt (rk) op woensdag 8 aug 1691 te Oudenbosch (getuige(n): Cornelius Jans van Eeckelen en Cornelia Jacobs van Etten).

8.         Anna Martens, gedoopt (rk) op dinsdag 6 jan 1693 te Oudenbosch (getuige(n): Cornelius Jacobs van Etten en Cornelia Jacobs van Etten).

Uit het tweede huwelijk:

9.         Dimphna Martens, gedoopt (rk) op dinsdag 9 dec 1698 te Oudenbosch (getuige(n): Cornelius Jacobs van Etten en Margarita Hermans de Metser).

10.       Hermanus Martinusz (zie Vd).


Va        Jacobus Jacobs van Etten, gedoopt (rk) op maandag 4 feb 1658 te Gastel (getuige(n): Nicolaus van der Laeck en Anna Nicolai Gastelaers), zoon van Jacobus Jan Jan Laureys (zie IVa) en Joanna Claes Gastelaers.

Ondertrouwd op zondag 16 mrt 1681 te Gastel, gehuwd op 23‑jarige leeftijd op dinsdag 1 apr 1681 te Gastel met Anna Lenaert Dircken, (Cleijn, Klijn).

Uit dit huwelijk:

1.         Margaretha Jacobsdr, gedoopt (rk) op zondag 17 nov 1686 te Gastel (getuige(n): Stephanus Jois (afwezig) en Catharina Theodori Klijnen in haar naam Petronella Cornelij Gr...). De moeder heet Anna Dircks Klijnen. Overleden op dinsdag 25 okt 1701 te Gastel op 14‑jarige leeftijd, 15 jaar oud.

2.         Dirck Jacobsz, gedoopt (rk) op vrijdag 19 aug 1689 te Gastel (getuige(n): N. Firlinx en Wilhelmina van Keveler (afwezig) in haar plaats Catharina Theodori Cleijnen). De moeder heet Anna Dircks Clijnen. Overleden op maandag 8 mrt 1706 te Gastel op 16‑jarige leeftijd, 17 jaar oud.

3.         Joannes Jacobsz, gedoopt (rk) op vrijdag 28 dec 1691 te Gastel (getuige(n): Adrianus van der Riet en Catharina Nicolai). De moeder heet Anna Dircks Clijnen.

4.         Joanna Jacobsdr, gedoopt (rk) op maandag 25 jan 1694 te Gastel (getuige(n): Justus Nobelaer (afwezig) en Cornelia Theodori de Jonge). De moeder heet Anna Clijnen. Overleden op zondag 15 nov 1711 te Gastel op 17‑jarige leeftijd, 18 jaar oud.


Vb        Dirck Willems van Etten, gedoopt (rk) op woensdag 16 mei 1668 te Gastel (getuige(n): Theodorus Dircken en Catharina Antonissen), zoon van Willem Lauwen van Etten (zie IVc) en Elisabeth Dirken van der Vliet, jd, won. Oud Gastel.

Gehuwd met Cornelia Philips Wijnen.

Uit dit huwelijk:

1.         Willemina Dircks, gedoopt (rk) op zaterdag 19 jun 1694 te Gastel (getuige(n): Joannes Petri Vuijttenhagen en Christophora Philippi Wijnen), uit de Stoof.

2.         Philip Dircks, gedoopt (rk) op zondag 27 mei 1696 te Gastel (getuige(n): Henricus Jansen Vroom en Elisabeth Dierixse van der Vliet). De moeder heet Cornelia Philppes Wijenants.

Gehuwd met Anna van As.

3.         Peter Dircks, gedoopt (rk) op zondag 9 aug 1699 te Gastel (getuige(n): Joannes van Etten en Cornelia Pietersen Bus).


Vc        Johannes Willems van Etten, geboren te Prinsenland, gedoopt (rk) op zondag 10 mrt 1680 te Gastel (getuige(n): Joannes Pieters Uijttehaghe en Cornelia Wijnen), zoon van Willem Lauwen van Etten (zie IVc) en Elisabeth Dirken van der Vliet, jd, won. Oud Gastel.

Ondertrouwd op zaterdag 17 jan 1711 te Gastel, gehuwd op 30‑jarige leeftijd op dinsdag 3 feb 1711 te Gastel met Cornelia Pauwels Broere, 27 jaar oud, gedoopt op zondag 4 apr 1683 te Standdaarbuiten (getuige(n): illigatimus), dochter van Paulus Cornelisz Broere, genoemd als broer van Jan Cornelisz Broer, en Petronella Stoffels.

Uit dit huwelijk:

1.         Willem Jansz, gedoopt (rk) op woensdag 16 dec 1711 te Gastel (getuige(n): Joannes Pieters Uijttehaghe en Cornelia Wijnen).

2.         Elisabeth Jansdr, gedoopt (rk) op donderdag 7 dec 1713 te Standdaarbuiten (getuige(n): Cornelia Philipsse Vijnen vice Cornelii Broeren en Elizabetha Dircken van     der Vlieten).

3.         Petronella Jansdr, gedoopt (rk) op donderdag 2 apr 1716 te Standdaarbuiten (getuige(n): Theodorus van Etten en Christophora Ellemans).


Vd        Hermanus Martinusz van Etten, gedoopt (rk) op zondag 12 sep 1700 te Oudenbosch (getuige(n): Petrus Pall en Cornelia Hermans de Metser), overleden op woensdag 15 jul 1750 te Oudenbosch op 49‑jarige leeftijd, begraven op zaterdag 18 jul 1750 te Oudenbosch, zoon van Martinus Jacobsz van Etten (zie IVd) en Petronella Hermans de Metser.

Ondertrouwd op zaterdag 6 mei 1724 te Oudenbosch, gehuwd op 23‑jarige leeftijd op zondag 21 mei 1724 te Oudenbosch met Cornelia Cornelisdr Kelderman, dochter van Cornelis Dirckse Keldermans en Brigitta Jans Jacobs.

Uit dit huwelijk:

1.         Petronella Hermanusdr, gedoopt (rk) op dinsdag 20 mrt 1725 te Oudenbosch (getuige(n): Adrianus Kalis, Petronella de Metser).

Ondertrouwd (1) op zaterdag 17 jul 1751 te Oudenbosch, gehuwd op 26‑jarige leeftijd op zondag 1 aug 1751 te Oudenbosch met Cornelis Rombouts de Clopper, 30 jaar oud, gedoopt (rk) op vrijdag 27 jun 1721 te Etten (getuige(n): Cornelius Antonisse Piters en Maria Marijnis Geerts), overleden op dinsdag 19 jan 1773 te Oudenbosch op 51‑jarige leeftijd, zoon van Rombout Adriaens de Clopper en Adriana Adriaens Oonincx, won. Vaartkant (1706). {Hij was eerder gehuwd ± 1748 met Anna Catharina Meinhard.}

Ondertrouwd (2) op zaterdag 8 nov 1777 te Oudenbosch, gehuwd op 52‑jarige leeftijd op zondag 23 nov 1777 te Oudenbosch met Cornelis de Groen.

2.         Cornelis Hermans, gedoopt (rk) op donderdag 6 feb 1727 te Oudenbosch (getuige(n): Dirik Cornelissen Keldermans en Brecht Jans van den Oosterbergh).

3.         Maria Hermans, gedoopt (rk) op vrijdag 25 mrt 1729 te Oudenbosch (getuige(n): Hermanus Driessen Francken en Jacomijna Mertense van Etten).

4.         Maria Hermans, gedoopt (rk) op zondag 21 mei 1730 te Oudenbosch (getuige(n): Hermanus Francken en Jacomijna Mertens van Etten), overleden op dinsdag 28 dec 1779 te Oudenbosch op 49‑jarige leeftijd, begraven op vrijdag 31 dec 1779 te Oudenbosch.

Ondertrouwd op zaterdag 23 apr 1757 te Oudenbosch, gehuwd op 26‑jarige leeftijd op zondag 8 mei 1757 te Oudenbosch, gehuwd voor de kerk op zondag 8 mei 1757 te Oudenbosch met Willem van de Veeweij.

5.         Anna Hermans, gedoopt (rk) op dinsdag 22 jan 1732 te Oudenbosch (getuige(n): Marinus Cornelissen Keldermans en Brigitta Jacobs Keldermans), overleden op donderdag 8 sep 1808 te Oudenbosch op 76‑jarige leeftijd.

6.         Martinus Martens, gedoopt (rk) op donderdag 9 jun 1735 te Oudenbosch (getuige(n): Cornelis van Sundert en Cornelia Francken).

7.         Jacobus Herman, gedoopt (rk) op woensdag 12 nov 1738 te Oudenbosch (getuige(n): Cornelius van den Dries en Anna Cornelia Dam).